Choď na obsah Choď na menu
article preview

O PROJEKTE PoP II

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívnych tímov. Prijímateľom národného projektu je metodicko-pedagogické centrum (https://mpc-edu.sk/sk), ktoré je štátnou rozpočtovou organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (www.minedu.gov.sk). Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov, zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Dôležité odkazy:

https://europa.eu/european-union/index_sk

www.esf.gov.sk

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
jún / 2024

Fotoalbum