Choď na obsah Choď na menu

Školský poriadok v ŠKD

1.       ŠKD riadi riaditeľ školy.

2.       Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľka.

3.       ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovných sviatkov, denne

od 11,45 – 16,00 hod.  Vychovávateľka, ktorá si dopĺňa úväzok priamym vyučovaním výchovných predmetov, nastupuje do práce podľa rozvrhu v roč. 1.-4.

4.       ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD

5.       Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddelení ŠKD.

6.       Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého a dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na Ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.

7.       V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom a cvičením, umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pobytom a pohybom na čerstvom vzduchu, a tak sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov.

8.       V čase určenom na prípravu na vyučovanie, si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo, nevyrušujú ostatných.

9.       V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia.

10.   Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú.

11.   Na činnosť ŠKD sa využívajú prostriedky RZ a finančné prostriedky za poplatok ŠKD.

12.   Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku.

13.   Dochádzka prihlásených žiakov je povinná.

14.   Žiaka bez písomnej žiadosti od rodičov alebo osobného rozhovoru, resp. telefonického rozhovoru v prítomnosti svedka, nemožno uvoľniť zo ŠKD domov.

15.   Žiak je povinný riadiť sa  pokynmi vychovávateľky a plniť jej príkazy. Dodržiavať režim ŠKD.

16.   Na obed žiaci odchádzajú spoločne pod vedením vychovávateľky. Pred obedom si umyjú ruky, pri obede dodržiavajú pravidlá spoločenského poriadku.

17.   Za hry, knihy a iné pomôcky zodpovedá kolektív žiakov, ktorému boli zverené. Poškodenú pomôcku nahradí žiak, ktorý škodu spôsobil.

18.   Za bezpečnosť žiakov počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

19.   Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný poučiť žiakov o bezpečnosti. Žiak je povinný riadiť sa pokynmi vychovávateľky.

20.   V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam.

21.   Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.

22.   Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo ŠKD, až do ich rozchodu pred objektom ŠKD, zodpovedá za deti vychovávateľka.

23.   Ak zistí vychovávateľka u žiaka prejavy choroby (nevoľnosť, teplotu) upovedomí o tom rodičov.

24.   Príspevok na úhradu za pobyt žiaka je  .... €  mesačne na jedného žiaka, a to platí nezávisle od času a počtu dní, ktorí dieťa strávi v ŠKD.

 

V Petrovej Vsi 5.9.2010

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
jún / 2024

Fotoalbum