Choď na obsah Choď na menu

Školský poriadok pre žiakov

 

Školský poriadok pre žiakov

 

Vnútorný poriadok školy pre žiakov

I.                    Správanie žiaka na vyučovacích hodinách

1.       Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas, pripravený, so všetkými potrebami a pomôckami potrebnými podľa rozvrhu hodín.

2.       Do školy nosí len veci potrebné na vyučovanie. Nie je dovolené nosiť predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť, ohrozujú bezpečie a zdravie. Nie je prípustné nosiť do školy väčšiu sumu peňazí a cenné predmety. Za stratu týchto vecí zásadne škola nezodpovedá.

3.       Pred začiatkom vyučovania si pripraví učebnice a pomôcky na príslušný predmet. Pred hodinou TV, PV, VV sa prezlečie do pracovného alebo športového oblečenia.

4.       Po príchode vyučujúceho si sadne na svoje  miesto, určenom triednym učiteľom. Po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode po hodine, ho zdraví postavením sa na svojom mieste. Na prvej hodine zdravia občianskym pozdravom „ Dobrý deň!“  a na záver vyučovania „ Dovidenia!“.

5.       Na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.

6.       Ak chce odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

7.       Triedu alebo ihrisko môže opustiť len so súhlasom učiteľa.

8.       Ak sa na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny alebo rodičia napíšu ospravedlnenie.

9.       Pri vstupe dospelej osoby do triedy pozdraví pozdravom „ Dobrý deň!“, pri odchode „ Dovidenia!“. Nemusí zdraviť, ak píše písomnú prácu.

10.   Ak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie ospravedlnenie od rodičov v žiackej knižke. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí vyučujúcemu priniesť potvrdenie od lekára.

11.   Žiak je povinný šetriť učebnice, školské pomôcky, potreby, udržiavať v čistote svoje miesto a všetky spoločné priestory.

12.   Každý žiak má chrániť pred poškodením školské zariadenie. Prípadné spôsobené škody je povinný uhradiť rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka, podľa rozsahu zavinenia. AK sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.

13.   Manipulovať s oknami, závesmi, svetelnými vypínačmi možno len so súhlasom vyučujúceho.

14.   Je zakázané vyliezať do okien, vyhadzovať papiere, odpadky z okien.

15.   Je zakázané písať po školskom nábytku.

16.   Ak žiak zistí stratu veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na ktorého hodine stratu zistil.

 

II.                  Práva a povinnosti žiaka

 

Všeobecné

1.       Žiak chodí riadne do školy, usilovne sa učí, svojím správaním neporušuje školský poriadok, ani vnútorný poriadok.

2.       Riadi sa radami učiteľov, pracovníkov školy a rodičov.

3.       Je vždy zdvorilý, správa sa úctivo k pracovníkom školy.

4.       Pričiňuje sa o dobré meno triedy, školy, váži si ju.

5.       Škola umožní talentovanému žiakovi reprezentovať školu, je to preňho česť, reprezentuje čestne a ako najlepšie vie.

6.       Ak úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia, zák. zástupca, sú    povinní túto škodu uhradiť.

7.    Mobilný telefón má   od 7,00 do 16,00 hodiny vypnutý.

 

Dochádzka do školy

1.       Škola sa otvára o 7,00 hod. a zatvára o 16,00 hod. Žiak je povinný prísť do školy najneskôr 15 minút pred vyučovaním, čisto upravený, v primerane slušnom oblečení.

2.       Pri vstupe do triedy je vždy povinný prezuť sa.

3.       Cestou do školy dodržiava bezpečnostné predpisy. V školskej budove chodí po pravej strane chodby.

4.       Čas od príchodu do školy do začatia vyučovania využíva na opakovanie a na prípravu na vyučovanie.

5.       Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, prípadne pri lekárovom zákaze jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, mimoriadne nepriaznivom počasí, pri jeho účasti  na súťažiach.

6.       Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou formou z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho, na jeden deň od tr. Učiteľa, na viac dní od riaditeľa školy.

7.       Každú neprítomnosť na vyučovaní rodičia ospravedlnia písomne do žiackej knižky.

8.       Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho.

 

Správanie žiaka počas prestávok

1.       Počas malých prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa triedu. Prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny.

2.       Na veľkú prestávku sa žiak disciplinovane presúva podľa pokynov učiteľa na školský dvor. V čase nepriaznivého počasia desiatuje v triede. Žiak sa riadi pokynmi dozor konajúceho učiteľa a dbá na ochranu zdravia svojho i svojich spolužiakov.

3.       Je prísne zakázané ubližovať si navzájom, kradnúť, šikanovať a vydierať spolužiakov.

 

Odchod žiaka zo školy

1.       Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa.

2.       Po ukončení vyučovania upraví triedu, vyloží stoličky na lavicu, vezme si svoje veci a organizovane podľa pokynov učiteľa sa presunie do šatne, kde sa prezuje, oblečie a opustí školskú budovu.

3.       Žiak, stravujúci sa v školskej jedálni sa v sprievode vychovávateľky organizovane presunie do školskej jedálne, kde dodržiava zásady správneho stolovania.  Ak nenavštevuje ŠKD, odchádza do šatne, oblečie sa a odchádza domov. Tí, ktorí chodia do ŠKD sa vracajú spoločne s dozorom späť do ŠKD.

4.       Z  ŠKD môže žiak odísť len na písomné vyžiadanie rodiča, v ostatných prípadoch vychovávateľka odovzdá žiaka rodičovi osobne.

 

Práva žiaka

1.       Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia jeho rodičov má právo na bezplatné vzdelávanie.

2.       Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj talentu, rozumových a fyzických schopností.

3.       Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať v primeranej lehote výsledok hodnotenia.

4.       Žiaci so špecifickými vývinovými chybami učenia, ktorí nie sú zaradení do špeciálnych tried, majú právo byť hodnotení ako žiaci v šp. triedach.

5.       Rodič žiaka, ktorý má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci I. a II. polroka, má právo požiadať do troch dní odo dňa, keď bolo vydané vysvedčenie, o komisionálne preskúšanie.

6.       Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách...

7.       Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny.

8.       Žiak má všetky možnosti pre hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako vzdelávanie.

9.       Žiak má právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, knižnicu, pomôcky.

10.   Žiak má právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola.

11.   Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať  pomoc triedneho učiteľa.

12.   Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania.

 

Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

1.       Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako aj iných podujatiach, organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.

2.       Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov za účelom predchádzania úrazom.

rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

3.       V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho alebo najbližšiu dospelú osobu.

4.       Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne učiteľ prvú pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie, zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo o ochorení informuje rodičov žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci do knihy úrazov. Ak žiakov vymešká z dôvodu úrazu 3 dni, spíše vyučujúci záznam o úraze.

5.       Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede. Počas pobytu žiakov v škole a na akciách organizovaných školu zodpovedá za jeho bezpečnosť triedni učitelia. Všetci žiaci sú povinní rešpektovať dozor konajúceho učiteľa.

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
február / 2024

Fotoalbum