Choď na obsah Choď na menu

Školský vzdelávací program II. časť

I.                           Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

Prioritou ZŠ Petrova Ves 90 je poskytnúť všetkým žiakom všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých predmetoch. Pripraviť žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť ,rýchlo a účinne riešiť problémy.

Hlavným cieľom školy je vychovávať žiakov v duchu humanizmu, tolerancie a ľudskosti. Pestovať v žiakoch národnú hrdosť ,znášanlivosť a odpor voči diskriminácii z rasových , národnostných a náboženských dôvodov. Viesť ich k ochrane zdravia a životného prostredia, prehlbovať ich environmentálne cítenie. Žiaci by mali dostať pevný základ v humanitných a prírodovedných predmetoch, získať všeobecný prehľad a popritom rozvíjať svoje špecifické záujmy v krúžkovej činnosti. V spolupráci s rodičmi vychovať zo žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Škola venuje náležitú pozornosť výchove k manželstvu a rodičovstvu. Poskytuje pomoc žiakom pri príprave na rodinný život. Učitelia žiakov motivujú, pripravujú a zapájajú do rôznych súťaží, pričom účasť v nich považujú za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiakom so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami vypracujeme individuálny vzdelávací program . Tento základ, ktorý im poskytuje naša škola, by mal poskytnúť sebavedomie a následný pocit sebarealizácie.

   Zameranie školy

Škola ctí tradície a rozvíja svoje silné stránky v záujme zvyšovania kvality vzdelávania a výchovy žiakov. Cieľom je vytvorenie priaznivej klímy pre všetkých žiakov a zamestnancov školy, kde má svoje miesto ľudskosť, tolerancia, ale tiež disciplína a poriadok. Prioritou je efektívnosť vzdelávania orientovaná na základné, aj špecifické potreby žiaka.

Celý vzdelávací proces má nasledovné charakterové črty:

1.využíva prvky Daltonovej metódy a učenie preferuje činnostný ráz

2.proces je pozitívny voči žiakom

3.učenie podnecuje žiakov k tvorivej činnosti

4.do školy sa vracia „zdravý sedliacky rozum“

5.pri vyučovaní sa využívajú skúsenosti žiakov

6.kladie sa veľký dôraz na motiváciu žiakov

7.pri vyučovaní sa dbá na vysvetlenie,prečo sa to učí,kde to využijem

8.spätná väzba je zaradená do každej vyučovacej hodiny

9.snahou vyučujúcich je ,aby každé učivo bolo dobre zvládnuté

10.veľmi dôležité sú medzipredmetové vzťahy

11tvorba projektov-účelné spájanie učiva niekoľkých predmetov

.

Profil absolventa pre stupeň vzdelania ISCED 1

Absolvent 1.stupňa našej školy by mal získať ucelené poznatky ,poskytované v rámci jednotlivých predmetov. Mal by mať základné vedomosti o významných rodákoch a osobnostiach pôsobiacich v minulosti aj v súčasnosti v našom regióne.(M. Terézia, Jozefína Marečková, pseud. Puella Clasica, prof. Ľubomír Rehák).Absolvent by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť tolerantný, čestný, usilovný, svedomitý, samostatný, byť schopný vytvárať a udržiavať dobré medziľudské vzťahy, mať environmentálne cítenie a chápať potrebu ochrany zdravia a životného prostredia.

Chceme pripraviť človeka:

Schopného kooperovať a pracovať v tíme,

vytrvalého,

rozhľadeného a schopného automotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

Chceme formovať u žiakov:

Tvorivý životný štýl,

vnútornú motiváciu a emocionálnu inteligenciu,

sociálne cítenie a hodnotové orientácie,

toleranciu k iným národom,kultúram a náboženstvám.

Chceme dosiahnuť

Zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT,

zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch,

vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.

V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať:

Pracovitých,zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

                        - vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu stupňu vzdelávania,

                        - dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,

                        - uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,

                        - rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,

                        - na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie,

                        - rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej komunikácie,

                        - v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií,

 

kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky

                        - používa základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely),

                        - je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov,

 

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií

                        - vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

                        - ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,

                        - dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,

                        - dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,

                        - vie používať rôzne vyučovacie programy,

                        - získal základy algoritmického myslenia,

                        - chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

                        - vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,

 

kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa

                        - má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,

                        - uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov,

                        - vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,

                        - uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,

 

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

                        - vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,

                        - pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,

                        - pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom,

osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)

                        - má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,

                        - uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,

                        - dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,

                        - uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času,

                        - dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

                        - uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,

                        - má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,

                        - dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci,

                        - uvedomuje si význam sociálno-emočnej klímy v triede a svojím konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

 

kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

                        - dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

                        - dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),

                        - uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

                        - cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

                        - rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,

                        - ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

                        - pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

                        - správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

                        - má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

Pedagogické stratégie

 

Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce,ktorých premyslený výber,logické usporiadanie a kombonovanie je prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov vo vyučovacom procese a samotnom učení.

Na vyučovacích hodinách využívame všetky dostupné prostriedky a formy s dôrazom na názornosť, efektívnosť a tvorivosť. Využívame IKT vo vyučovaní, skupinové vyučovanie, daltonské vyučovacie metódy. Nadaných žiakov motivujeme, pripravujeme a zapájame do súťaží: výtvarné ,literárne ,matematické a prírodovedné. K slabo prospievajúcim žiakom pristupujeme individuálne. Našim hlavným cieľom je rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu a schopnosť reálneho sebahodnotenia. Každoročne organizujeme plavecký kurz. Výuku  mnohých predmetov zefektívňujeme a spestrujeme exkurziami, prednáškami a besedami. Našim žiakom poskytujeme možnosť sebarealizácie v rôznych krúžkoch a záujmových útvaroch, v ktorých si môžu rozvíjať svoj talent a schopnosti. Ich činnosť je podporovaná vzdelávacími poukazmi. Pre  prevenciu drogových závislostí organizujeme prednášky a besedy. Prostredníctvom príkladu všetkých vyučujúcich poukazujeme na účelné využívanie voľného času.

Na konci vzdelávania získa žiak nasledovné kompetencie týmito metódami 

 

Prostredníctvom teoretických postupov uplatňovaných v každodennej praxi

Výberom vhodných spôsobov učenia

Pochopením významu vzdelania

Vyhľadávaním,triedením,vyhodnocovaním a porozumením

Použitím rôznych informácii a zdrojov

Objektívnym hodnotením seba a ostatných

Podnecovaním a rozvíjaním tvorivosti

Načúvaním druhých,obhajovaním svojich názorov

Prácou s rôznymi typmi textov a iných dostupných materiálov

Využívaním nových foriem metód vyučovania

Rozvíjaním samostatnosti a zodpovednosti,hľadaním súvislostí

Vštepovanie spoločenských noriem a povinností v škole a mimo nej

Uvedomovaním si ekologických problémov v okolí a na celom svete

Starostlivosť o zdravie

Vzťah ku kultúre a kultúrnosti

Utvrdzovanie pracovných návykov

Dodržiavanie dohodnutých pravidiel a chápanie ich podstaty

Spolupráca pri utváraní estetického,príjemného a podnetného,bezpečného,dôstojného,zdravého prostredia triedy a školy


Podporujeme výučbu pomocou:

Didaktickej techniky

Dramatická výchova,škola hrou,zážitkové učenie

Samostatné a tímové projekty

Kooperatívne vyučovanie

Prezentácia a obhajoba výstupov

Praktická výučba

Programované vyučovanie prostredníctvom kvalitného edukačného softvéru.

Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Škola poskytuje vzdelávanie žiakom so zdravotným znevýhodnením. V spolupráci s rodičmi sa snaží vytvoriť pre nich podmienky, ktoré umožňujú integrovať ich do bežnej triedy. Vyučujúci aj žiaci tried ,do ktorých sú títo žiaci zaradení, sa im v čo najväčšej miere prispôsobujú, umožňujú a pomáhajú im zvládať obmedzenia spojené s ich zdravotným znevýhodnením. Podľa druhu znevýhodnenia je možná úprava školského nábytku, hygienických zariadení, úprava času obeda a prestávok, atď. Škola nemá bezbariérový prístup. Žiaci s vývinovými poruchami učenia na základe odporúčania psychológa majú zabezpečený individuálny prístup a v odôvodnených prípadoch sa učia podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Žiakov s mentálnym postihnutím podľa jeho stupňa postihu škola integruje do bežných tried, pričom má žiak zabezpečený individuálny vzdelávací program, alebo poskytuje možnosť vzdelávania v domácom prostredí.

Škola monitoruje žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v spolupráci s Obecným úradom Petrova Ves a snaží sa zabezpečiť dobrú spoluprácu s rodičmi.

K žiakom s nadaním vyučujúci uplatňujú individuálny prístup na hodinách, škola im umožňuje rozvíjať intelektové, umelecké a športové nadanie v rôznych krúžkoch. Krúžky vedú kvalifikovaní učitelia a rodičia. Títo žiaci sa zapájajú do rôznych súťaží.

 

Začlenenie prierezových tém 1.-4. ročník

 

 Osobnostný a sociálny rozvoj: SJL,HV,TV,AJ,NV

 Environmentálna výchova: SJL,P,VV,VL

 Mediálna výchova:SLJ,VV,IV,AJ

 Multikultúrna výchova: SLJ,NV,VL

 Dopravná výchova: M,VL

Ochrana života a zdravia: TV,P

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: SLJ,HV,VV,IV,TV

 

 SLJ-slovenský jazyk a literatúra

 M -matematika

 P-prírodoveda

HV-hudobná výchova

VV-výtvarná výchova

TV-telesná výchova

VL-vlastiveda

IV-informatická výchova

AJ-anglický jazyk

NV-náboženská výchova

 

 

 

III Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Preto sa dôraz kladie na slovné hodnotenie všetkých aktivít žiakov na vyučovacích hodinách.

Klasifikácia sa vykonáva v súlade s metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu.

Hodnotenie budeme robiť na základe kritérií,ktoré sú rozpracované v samostatnom dokumente Systém hodnotenia žiakov.


Vnútorný systém a hodnotenie zamestnancov

Kontrolná činnosť riaditeľa školy sa riadi podľa vypracovaného ročného plánu. Je základným predpokladom hodnotenia a následne odmeňovania zamestnancov. Hodnotenie a odmeňovania vychádza zo zásady absolútnej objektivity a nestrannosti tak, aby mal každý rovnakú šancu byť primerane odmenený za vykonanú prácu. Hodnotenie učiteľov formou odmien a osobných príplatkov je za:

prácu so žiakmi mimo vyučovania

dosiahnuté výsledky so žiakmi

prácu v metodických orgánoch

starostlivosť o pridelené priestory

reprezentáciu školy na verejnosti

spoluprácu školy s inými organizáciami

konkrétne úlohy určené riaditeľom školy

ďalšie vzdelávanie

Metódy vyhodnocovania týchto kritérií zahŕňajú pozorovanie, hospitácie ,rozhovor, sledovanie prospechu a pokroku žiakov vo výsledkoch, tvorbu učebných pomôcok, samotná príprava učiteľa na vyučovacie hodiny, sledovanie žiackych súťaží a mimoškolskej činnosti

Hodnotenie školy

Škola má záujem uplatňovať spätnú väzbu svojej činnosti vo vzťahu k zriaďovateľovi,ďalším nadriadeným orgánom,rodičom aj žiakom.

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 ciele,ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávavom programe,ich reálnosť a stupeň dôležitosti.

mieru napĺňania cieľov Štátneho vzdelávacieho programu

oblasti,v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti,v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení

 

Monitorujeme pravidelne

prostredie-klímu školy

spokojnosť s vedením školy a učiteľmi

priebeh vzdelávania-vyučovací proces – metódy a formy vyučovania

úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

výsledky vzdelávania

riadenie školy

 

Kritériom pre nás je:

spokojnosť žiakov ,rodičov,učiteľov

kvalita výsledkov

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

pohovory so žiakmi,rodičmi, zamestnancami školy

analýza úspešnosti žiakov na súťažiach

analýza úspešnosti prijatia žiakov do prímy do gymnázia

SWOT analýza.

 

Schválila pedagogická rada a školská rada dňa 28.8. 2012

 

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
jún / 2024

Fotoalbum