Choď na obsah Choď na menu

školský vzdelávací program I. časť

Základná škola Petrova Ves 90

 

 

 Školský vzdelávací program pre primárne   vzdelávanie –   ISCED 1

                                                                                                  

Cesta k poznaniu Dokument bol prerokovaný a schválený na PR dňa 28.8.2008

Prerokovaný a upravený na PR dňa 26.8.2009

Prerokovaný a upravený na PR 27.8.2010

Prerokovaný a upravený na PR 31.8.2011

Prerokovaný a upravený na PR 28.8.2012

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program

pre 1. stupeň

 

Cesta k poznaniu

Motto:“ Každému treba vzdelávať sa,aby žil každý ako človek,kto sa narodil ako človek. „J.A.Komenský

 

Vzdelávací program

Stupeň vzdelania         ISCED 1

Dĺžka štúdia                4 roky

Študijná forma            denná

Vyučovací jazyk         slovenský

Druh školy                  štátna

Miesto vydania           ZŠ Petrova Ves 90

 

Predkladateľ: Základná škola

Názov školy Základná škola Petrova Ves 90

Adresa: Petrova Ves 90,908 44

IČO: 00309 770

Riaditeľka: Mgr.Lena Šteflíková

Zriaďovateľ:OBEC Petrova Ves

Kontakty: lenasteflikova@centrum.sk       tel.č. 034/6620103          090566530

 

I.                           Všeobecná charakteristika školy

Základná škola Petrova Ves 90 je neplnoorganizovaná škola, ktorá v júli 2002 prešla do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy Obce Petrova Ves. Nachádza sa v strede obce v blízkosti Obce Petrova Ves, kostola Ducha Svätého, požiarnej zbrojnice, kultúrneho domu a MŠ Petrova Ves.V roku 2010 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia školy.Vznikli 2 nové triedy na podkroví , kabinet a šatňa.Na prízemí pribudla telocvičňa a počítačová trieda.

Škola vzdeláva a vychováva v školskom roku 2012/2013  44 žiakov. Žiaci sa vyučujú v 3 triedach. Priemerný počet žiakov v triede je15.Škola poskytuje základné vzdelanie rôznorodej skupine žiakov a nadaným žiakom dáva možnosť rozvíjať svoj talent v oblasti športu, prírodných vied, matematiky a literárnej  činnosti. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pristupujú učitelia individuálne. V popoludňajších hodinách majú žiaci možnosť realizácie v ŠKD, v ZUŠ (tanečný ,výtvarný a  hudobný odbor) alebo v množstve záujmových krúžkov-Nemčina hrou,PC a internet,Modelársky krúžok,Krúžok šikovných rúk.

             Personálne zabezpečenie

Vzhľadom na veľkosť školy a jej potreby je počet učiteľov -3 ,učiteľov NV -1,učiteľa anglického jazyka -1,vychovávateľov -1. V škole vyučujú učitelia, ktorí sú aktívni a ambiciózni. Začínajúcich učiteľov nemáme. Priemerný vek pedagogických zamestnancov je 40. V škole pôsobí výchovný poradca , ktorý je zároveň aj koordinátor pre  environmentálnu výchovu a výchovu k manželstvu a rodičovstvu.Koordinátor prevencie má nastarosti –drogovú závislosť a šikanu. Svoj odborný a osobný rast prispôsobujú učitelia potrebám školy a zúčastňujú sa ďalšieho vzdelávania(doplňujúce štúdium cudzích jazykov,  IKT, dopravnej výchovy, rôzne prednášky a semináre. O chod školy sa stará 1 správna zamestnankyňa ,ktorá je zároveň upratovačkou, školníčkou a kuričkou.                  

       Organizácia prijímacieho konania

 

Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. Inak nemá škola na prijatie žiakov žiadne špecifické požiadavky.

       Dlhodobé projekty

ZŠ Petrova Ves 90 je zapojená do projektov: Zdravá škola- škola podporujúca zdravie, Infovek, ktorého cieľom je zvýšiť počítačovú gramotnosť našich žiakov .Tento školský rok by sme sa chceli zapojiť do projektu Otvorená škola.

       Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

Škola aktívne spolupracuje s rodičmi. Pri ZŠ Petrova Ves 90 pracuje školská rada a rodičovské združenie - rodičovská rada. Pravidelne sa stretávajú a podporujú bezproblémový chod školy. Školská rada sa schádza 4-krát,schôdze RZ sú organizované 3-krát za školský rok. Škola úzko spolupracuje s MŠ Petrova Ves, ZŠ Letničie, ZUŠ  Gbely, CPPP Holíč a C PPP Skalica. V rámci spolupráce s občanmi našej obce organizujú pedagogickí zamestnanci besedy s políciou SR, Roľníckym družstvom Petrova Ves, poštou – doručovateľkou, s poľovníkmi, včelármi, hasičmi a rybármi. Žiaci školy sa podieľajú na príprava kultúrnych programov, na akcie organizované obecným úradom - napr. Úcta k starším, Deň matiek, Jasličková pobožnosť ap. Okrem toho učitelia a rodičia pôsobia ako vedúci záujmových krúžkov.

Zloženie rady školy:

 Predseda: Bc.Zdenka Vašiová

 Členovia:  Mgr.Miriam Hricová

                  Mária Kumpanová

                  Štefan Beňa

                  Adriana Fodorová

 

Rodičovská rada:

 

    Predseda:Alena Schemmerová

     Členovia: Mária Spáčilová

                     Hana Kumpanová

        Priestorové a materiálno – technické podmienky školy

 

Budova školy bola postavená v roku 1933 a v súčasnosti vyhovuje počtu žiakov a ich potrebám. Počas prázdnin v roku 2006 bola postavená prístavba sociálnych zariadení a v roku 2010 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia budovy školy.V budove školy máme 4 triedy a telocvičňu.  V jednej triede trávia poobede čas tie deti, ktoré sú v ŠKD, ktoré má 1 oddelenie s 33 deťmi. Stará sa o ne 1 vychovávateľka,ktorá je zároveň aj vedúcou vychovávateľkou. V telocvični sa poobede vyučuje tanečný odbor ZUŠ a v zimnom období v nej mávajú tréning miestni futbalisti. V škole sú 2 kabinety pre učebné pomôcky. Vybavenie kabinetov  je postačujúce, priebežne sa dopĺňa veľkým množstvom moderných učebných pomôcok, čo umožňuje tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Žiaci školy využívajú obecnú knižnicu na rozšírenie čitateľskej gramotnosti. Škola nemá školskú jedáleň, deti chodia obedovať do blízkej MŠ.

Škola ako životný priestor

Úprava a estetické prostredie tried a chodieb sa zlepšuje maľovaním tried a výmenou nábytku .Chodby krášlia kvety, obrazy a nástenky, ktoré sú priebežne aktualizované. Najväčší podiel na skrášlení tried a chodieb má ŠKD.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Žiaci pravidelne dostávajú poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v triedach, v ŠKD a počítačovej učebni. Každoročne sa zamestnanci školy zúčastňujú školenia BOZP. Nedostatky zistené revíziou sa dôkladne odstraňujú.

V rámci ochrany zdravia a prevencie úrazov pedagogickí zamestnanci vykonávajú nad žiakmi nepretržitý dozo

 

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
jún / 2024

Fotoalbum