Choď na obsah Choď na menu

Rokovací poriadok pedagogickej rady

Rokovací poriadok pedagogickej rady
 

      Rokovací poriadok základnej školy 1. – 4. Roč. v Petrovej Vsi vydaný riaditeľkou Základnej školy Petrova Ves 90 na základe vyhlášky Ministerstva školstva SR č.143/1998 Zb. o základnej škole, v znení vyhlášky MŠ SR č.249/1995 z.z., smernice MŠ č. 7496/1985-20 o základnej škole v znení novely č, 8119/1989-20 a č. 1074/2000-4, organizačného a vnútorného poriadku školy a Zákonníka práce.

Rokovací poriadok pedagogickej rady (ďalej len PR ) platí pre všetkých pedagogických zamestnancov školy, ktorí sú členmi pedagogickej rady.

Riadia sa ním aj prizvaní a hostia zasadnutia PR.
 
Čl. 1
Postavenie a poslanie pedagogickej rady
 

1.       PR je najvyšším poradným orgánom riaditeľa školy.  Má kompetenciu navrhovať, prerokúvať a pripravovať kompetentné návrhy na rozhodnutie pre riaditeľa školy. Môže odporúčať, resp. neodporúčať,  schvaľovať  alebo neschváliť návrhy členov PR a riaditeľa školy.

2.       Navrhuje opatrenia na zlepšenie práce školy.

3.       Vyjadruje sa k hodnotiacim správam školy.

4.       Pri svojom rokovaní sa riadi plánom činnosti , ktorý je súčasťou pracovného plánu školy.

5.       Vo svojej činnosti sa riadi kompetenciami vymedzenými predpismi – vyhláškami a smernicami MŠ SR, organizačným a vnútorným poriadkom školy, pracovným poriadkom a Zákonníkom práce.

6.       Riadi sa aj internými predpismi, ktoré vydáva riaditeľ školy.

7.       PR zvoláva riaditeľ školy najmenej päťkrát v školskom roku.

8.       Riaditeľ školy riadi rokovanie PR a zodpovedá v plnej miere za jej činnosť a prijaté závery.

 
Čl. 2

Práva a povinnosti členov pedagogickej rady

 

I.                    Práva členov pedagogickej rady

1.       Navrhovať program rokovania.

2.       Vyjadrovať sa ku všetkým prerokúvaným otázkam a bodom PR.

3.       Podieľať sa na príprave PR.

4.       Oboznamovať PR so svojimi skúsenosťami z výchovno-vzdelávacieho procesu, uplatňovania nových metód a foriem práce, výsledkov tvorivosti a pod.

5.       Navrhovať opatrenia, odporúčania a závery.

6.       Hlasovať o predkladaných návrhoch.

7.       Dať návrh na ukončenie diskusie.

8.       V prípade, že diskutujúci odbočí od témy alebo prekročí časový limit, môže dať návrh na jeho pozastavenie alebo prerokovanie v inom odbornom poradnom orgáne riaditeľa školy.

 

II.                  Povinnosti členov pedagogickej rady

1.       Zúčastňovať sa na každom zasadnutí PR.

2.       Pravidelne a zodpovedne sa pripravovať na každé zasadnutie PR.

3.       Pri vystúpení dodržiavať tému a určený časový limit.

4.       Dodržiavať rokovací poriadok PR.

5.       Plniť úlohy vyplývajúce z uznesení a záverov PR.

6.       Svoju neúčasť na zasadnutí PR oznámiť vopred riaditeľovi školy.

7.       Aktívne sa zapájať do diskusie o riešených problémoch.

8.       Nerušiť zasadnutie PR svojim správaním, neodchádzať počas zasadnutia, počúvať diskutujúceho, nerušiť ho svojimi pripomienkami, vystupovať len vtedy, ak mu predsedajúci udelil slovo.

 
Čl. 3
Príprava na rokovanie pedagogickej rady

1.       Riadne rokovanie PR zvoláva riaditeľ školy a uskutočňuje podľa plánu a časového harmonogramu jej činnosti.

2.       Mimoriadne zasadnutie zvoláva riaditeľ školy podľa potreby.

3.       Rokovanie PR pripravuje vedenie školy na základe jeho plánu práce, aktuálnych úloh a potrieb školy.

4.       S programom rokovania sú pedagogický zamestnanci oboznámení najmenej 5 dní pred konaním PR.

5.       Riaditeľ školy vopred určí úlohy na prípravu jednotlivých pedagogických zamestnancov vedením PR.

6.       Riaditeľ školy určí zapisovateľa a poverí zástupcu riaditeľa alebo iného pedagogického zamestnanca vedením PR.

7.       Riaditeľ školy zverejní zoznam prizvaných hostí PR.

 

Čl. 4

Rokovanie pedagogickej rady

1.       Neúčasť na PR sa oznamuje zásadne pred rokovaním PR.

2.       Predsedajúci na úvod oboznámi členov s programom, požiada o jeho doplnenie a schválenie.

3.       Ak riaditeľ školy neurčil zapisovateľa, urobí tak bezodkladne na začiatku rokovania.

4.       Na začiatku rokovania sa členovia PR dohodnú na spôsobe hlasovania o prijatých záveroch a uzneseniach PR.

5.       Členovia PR, prizvaní hostia vstupujú do diskusie na základe ústneho požiadania. Slovo im udeľuje predsedajúci, ktorý PR vedie.

6.       K prerokúvanému problému sa môže účastník porady vyjadriť najviac dvakrát.

7.       Účastníci rokovania nesmú rušiť vystúpenie diskutujúceho, ktorému bolo udelené slovo.

8.       Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý člen PR.

 

Čl. 5

Prijímanie uznesení pedagogickou radou

1.       Pedagogická rada je schopná uznášania, ak sú prítomné aspoň 2/3 členov pedagogickej rady.

2.       Uznesenia, rozhodnutia a závery z rokovania PR sa prijímajú hlasovaním, ktoré môže byť verejné alebo tajné.

3.       Právo hlasovať majú len členovia PR, ktorí sú osobne prítomní na PR.

4.       Hlasovať v zastúpení je neprípustné.

5.       Prizvaní hostia sa hlasovania nezúčastňujú.

6.       Uznesenia, závery a odporúčania z PR sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina celkového počtu prítomných členov pedagogickej rady.

7.       Uznesenie sa zverejní na mieste prístupnom všetkým pedagogickým zamestnancom školy.

8.       Neprítomní členovia PR sú povinní oboznámiť sa s priebehom rokovania a jeho závermi, čo potvrdia svojim podpisom v zápise z rokovania PR.

9.       Za správnu formuláciu uznesení, záverov a odporúčaní je zodpovedný zapisovateľ.

10.   Riaditeľ školy je zodpovedný za to, že nebude prijaté uznesenie, ktoré by bolo v rozpore s platnou legislatívou.

 
Čl. 6

Zápisnica z rokovania pedagogickej rady

 

1.       Záznam z rokovania spracováva v priebehu rokovania PR určený zapisovateľ. Zodpovedá za jeho celkový obsah, za vyčerpávajúci obsah prednesených tém a diskusných príspevkov a obsahovú správnosť navrhnutých uznesení, záverov a odporúčaní.

2.       Výsledkom činnosti zapisovateľa je zápisnica z rokovania PR.

3.       Ak bol určený overovateľ zápisnice, zodpovedá za to, že v zázname sú uvedené všetky predložené návrhy a pripomienky členov PR a prizvaných hostí.

4.       Ápisnica z rokovania PR sa vedie v zošite formátu , v ktorom sú vopred očíslované strany, zošit je riadne označený a opečiatkovaný.

5.       Zápisnica z rokovania PR obsahuje:

a)      Dátum rokovania

b)      Program rokovania

c)       Výsledok hlasovania o programe a jeho doplnení

d)      Stručný a výstižný záznam prerokúvaných otázok

e)      Stručný záznam diskusie

f)       Výsledok rokovania (hlasovania) o návrhoch záverov

g)      Schválené uznesenia, závery a osporúčania z PR

h)      Dátum konania PR, meno a podpis zapisovateľa a overovateľa /ak bol určený/ zápisnice

i)        Podpis riaditeľa školy a podlhovastú pečiatku

j)        Podpis zamestnanca, ktorý nebol prítomný na zasadnutí PR a dodatočne sa oboznámil s obsahom zápisnice

k)      Prezenčnú listinu – prítomní, neprítomní, ospravedlnení, prizvaní, meno a priezvisko, funkcia, pri prizvaných aj inštitúcia, ktorú zastupujú a vlastnoručný podpis v prezenčnej listine.

6.       Súčasťou záznamu z rokovania PR sú prílohy. Do príloh sa ukladajú správy, informácie členov PR vtedy, ak majú rozsiahly alebo závažný charakter a prezenčná listina prítomných na zasadnutí PR, ak nie je súčasťou zápisnice.

7.       Zápisnica z rokovania PR je patrí podľa vyhlášky MŠ SR č. 217/1999 Z.z. medzi povinnú pedagogickú dokumentáciu školy.

8.       Do zápisnice z rokovania môže nahliadnuť každý pedagogický zamestnanec školy.

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenie

 

1.       Rokovací poriadok upravuje postup pri príprave, rokovaní PR, jej organizácii a priebehu, ďalej pri prijímaní záverov, opatrení a kontrole a zaoberá sa aj právami a povinnosťami členov PR.

2.       Zmeny a dodatky k tomuto rokovaciemu poriadku prerokúva a schvaľuje riaditeľ školy.

3.       Rokovací poriadok pedagogickej rady bol prerokovaný a schválený na zasadnutí pedagogickej rady dňa .......... a je platný od ...................... .

Petrova Ves 02.09. 2010    riad. školy Mgr. Lena Šteflíková

 

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
jún / 2024

Fotoalbum