Choď na obsah Choď na menu

Prevádzkový poriadok 2. časť

 

    6. Povinnosti dozorkonajúcich učiteľov v budove školy          

Ø  účelom učiteľského dozoru je pred vyučovaním, cez prestávky i počas obeda v ŠJ viesť žiakov k disciplíne, k hygiene a k plneniu školského poriadku,

a.     povinnosť vykonávať dozor sa vzťahuje na všetkých učiteľov. Členovia vedenia školy určujú dozor a vykonávajú jeho kontrolu,

b.     učitelia, ktorí konajú dozor, sú osobne zodpovední za úrazy žiakov, ktoré sa stanú následkom zanedbania povinností dozorkonajúcich učiteľov,

c.     povinnosť konať dozor sa začína o 7.45 hod. a končí poslednou vyučovacou hodinou. Dozor v ŠJ sa realizuje podľa harmonogramu dozorov,

d.     počas dozoru sa učiteľ neustále pohybuje v celom určenom priestore a kontroluje aj miestnosti WC. Na konci prestávky zabezpečuje čistotu na chodbách.

e.     veľká prestávka – po druhej a štvrtej vyučovacej hodine:
9.45 – 10 05, 11.45 – 12.00

f.      všetci dozorkonajúci učitelia usmerňujú žiakov, aby sa zdržiavali vo vyhradenom priestore a rozmiestnia sa tak, aby ovládli celý vyhradený priestor. Päť minút pred skončením prestávky jeden z dozorkonajúcich učiteľov zabezpečí vstup žiakov do budovy školy, ostatní dbajú o to, aby žiaci disciplinovane vchádzali do tried. Všetci dozorkonajúci učitelia sú zodpovední, aby areál školy a priestory šatní boli čisté.

    7. Úrazy – prvá pomoc – evidencia úrazov

a.     Každý pedagogický pracovník je zodpovedný za organizáciu práce žiakov tak, aby predchádzal úrazom žiakov i seba.

b.     V prípade školského úrazu:

·         v školskej budove alebo školskom areáli

·         Okamžite poskytne žiakovi prvú pomoc, pričom najbližšieho kolegu, resp. vedenie školy požiada o zabezpečenie pedagogického dozoru pri ostatných žiakoch. V prípade potreby zavolá telefonicky z riaditeľne rýchlu zdravotnícku pomoc (avšak po poskytnutí prvej predlekárskej pomoci). Súčasne telefonicky informuje rodičov o úraze. Ak nepotrebuje dieťa rýchlu lekársku pomoc, požiada najprv rodičov, aby sprevádzali dieťa na ošetrenie. Ak nezastihne rodičov, musí ísť so žiakom na ošetrenie sám a zároveň sa postarať o doprovod dieťaťa po ošetrení domov. Predtým požiada vedenie školy o svoje zastupovanie na ďalšie pedagogické činnosti, ktoré má v ten deň. Ak žiak ostane v ďalšom ošetrení zdravotníckeho orgánu, informuje rodičov o mieste pobytu žiaka. Ak žiak na druhý deň nenastúpi do školy, vypíše tlačivo „Hlásenie o školskom úraze“ a opatrí ho podpismi svedkov. Ak žiak nastúpi do školy, zapíše úraz do zošita drobných úrazov.

 

c.     V prípade úrazu mimo školy:

- okamžite poskytne žiakovi prvú pomoc, v prípade potreby požiada o to aj ďalších spolupracovníkov, resp. občanov. Ak je sám so svojou triedou (oddelením) a je nutný prevoz na ďalšie odborné ošetrenie, počká spolu so žiakmi na vozidlo zdravotníckej pomoci (o jeho privolanie požiada okoloidúcich občanov), informuje sa u vodiča sanitky, kde bude dieťa odvezené. Dieťa nechá odviezť a požiada o starostlivosť posádku sanitky a sám sa vráti so žiakmi do školy. Telefonicky, príp. osobne informuje o stave a mieste pobytu žiaka rodičov a vedenie školy. Vhodné je, aby dieťa sprevádzala niektorá iná ochotná osoba – občan, ktorému udáme tel. č. do školy. Učiteľ (vychovávateľ) v žiadnom prípade nesmie ponechať väčšinu žiakov triedy (oddelenia) bez osobného pedagogického dozoru. Hneď po príchode do školy je nutné informovať vedenie školy, zároveň sa informovať na zdravotný stav dieťaťa a navštíviť rodičov. O úraze okamžite po príchode do školy spísať „Záznam o úraze“ a dať si ho podpísať svedkami. Ak žiak nenastúpi na druhý deň do školy, spísať „Hlásenie o školskom úraze“.

Nesmie sa stať, aby vedenie školy nebolo o akomkoľvek úraze včas informované, alebo aby sa to dozvedelo od rodičov.

-             

    8. Režim dňa

a.     Na škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy. Meniť schválený rozvrh hodín je neprípustné. Výnimky povoľuje riaditeľka školy  Rozvrh hodín je umiestený v každej triede.

b.     Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.

 

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto:

 

 

 

Príchod do školy

Príchod do školy  7.45 -8.00

 

 

Príchod do školy žiakov z Letničia 7,10

 

 

1.vyučovacia hodina  8.00 -8.45

 

 

2.vyučovacia hodina 9.00 -9.45

 

 

3.vyučovacia hodina 10.00 -10.45

 

 

4.vyučovacia hodina 10.50 – 11.40

 

 

5.vyučovacia hodina 11,55 -12.35

 

 

6.vyučovacia hodina 12.50 -13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

c.     Činnosť krúžkov a doučovacie hodiny sa konajú zasadne v mimovyučovacom čase podľa zvláštneho rozvrhu. Táto činnosť musí byť organizovaná tak, aby skončila najneskôr o 16.00 hod.

    9. Dokumentácia ŠK:

V ŠK sa vedie táto dokumentácia:

 • rámcový plán činnosti ŠK
 • zápisný lístok žiaka,
 • prehľad výchovno-vzdelávacej činnosti,
 • prehľad záujmovej činnosti,
 • rozvrh výchovnej činnosti, 
 • prehľad platieb za pobyt žiaka v ŠK
 • osobný spis dieťaťa

    a) Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠK:

 • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠK je 5,- eur  mesačne za jedného žiaka
 • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠK uhrádza zákonný zástupca žiaka.
 • Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠK.

 

Ostatné povinnosti vychovávateliek sú zahrnuté v prevádzkovom poriadku školy pre pedagogických pracovníkov a jednotlivých pracovných náplniach.

    b) Zaraďovanie žiakov:

 • Žiaci sa do ŠK zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej zákonným zástupcom v termíne zápisu žiakov do 1. ročníka
 • Do ŠK možno zaradiť aj žiakov na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku alebo iba na niektorú činnosť ŠK.
 • O zaradení žiaka do ŠK resp. jeho vyradení rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní s vedúcou vychovávateľkou a rodičmi žiaka
 • Žiaci sa zaraďujú do oddelení podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti.
 • Do ŠK sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásení na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní

    c) výchovno-vzdelávacia činnosť:

 • výchovno-vzdelávacia činnosť ŠK ja zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie
 • Klub detí organizuje sovu činnosť tak, aby sa žiakom umožnila účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti

    d) dochádzka žiakov

 • Rozsah denného pobytu žiaka prihláseného na trvalú dochádzku a spôsob jeho odchodu z ŠK uvedie zákonný zástupca žiaka v prihláške do ŠK. Zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne.
 • Vychovávateľka uvoľní žiaka z ŠK len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka.
 • Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 za sebou nasledujúcich pracovných dní, alebo 12 dní v mesiaci sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov.

    e) Starostlivosť o bezpečnosť žiakov

 • Za bezpečnosť žiakov v ŠK zodpovedá od prevzatia žiakov až po ich odchod vychovávateľka
 • Prechod žiakov do klubu detí v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka.
 • Na činnosť mimo objektu školy nemožno zveriť jednej vychovávateľke viac ako 30 žiakov.
 • Pri vychádzkach, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo objektu školy (ŠK) zodpovedá vychovávateľka za bezpečnosť žiakov až do ich rozchodu pred objektom školy. Z miesta konania podujatia možno žiaka uvoľniť len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

    10. Prevádzkovo-pracovný poriadok školy pre vychovávateľku školského klubu

Okrem zásad prevádzkového poriadku školy pre všetkých pedagógov školy platia pre vychovávateľku ŠK aj nasledujúce pravidlá:

    a) Organizácia a riadenie klubu detí:

 • ŠK, ktorý je zriadený ako súčasť školy, riadi riaditeľ školy,
 • výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠK organizuje vychovávateľka, poverená touto úlohou (ZRŠ),
 • v oddelení môže byť minimálne 12, maximálne 30 dochádzajúcich žiakov (oddelenie sa zruší, ak počet žiakov klesne na 12).

    11. Prevádzka školského klubu:

 • ŠK je v prevádzke spravila celý školský rok (okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov) denne od 11.30 do 16.00 hod., pričom sa prihliada na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov žiakov a ekonomické podmienky školy.  Nakoľko bola zrušená Základná škola v Letničí a žiaci z Letničia dochádzajú do školy autobusom o 7,10 hod.,je otvorený ŠK  už od 7,10 do 8,55 hod.
 • Pred začiatkom popoludňajšej činnosti je vychovávateľka povinná mať vypracovaný plán činnosti na príslušný deň a ak sa stravuje v ŠJ, aj sa naobedovať. S deťmi obeduje len vo výnimočnom prípade. Žiakov svojho oddelenia preberá vychovávateľka do vyučujúceho po poslednej vyučovacej hodine. Získa potrebné informácie o žiakoch, prebratom učive a úlohách, odvedie ich do tried určených pre ŠK.
 • O prerušení prevádzky ŠK počas školských prázdnin a o rozsahu prevádzky rozhoduje riaditeľ školy. Prihliada pritom na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov žiakov a ekonomické podmienky školy. Prevádzka je možná, ak je prihlásených minimálne 12 žiakov.

    12. Organizácia stravovania

    Stravovanie pre školu zabezpečuje  jedáleň v MŠ.
    Zodpovedná za organizáciu stravovania je vedúca školskej jedálne. Vykonáva kontroly a opatrenia tak, aby pripravované pokrmy boli zdravotne neškodné, kvalitné a nutričné vyvážené. Zabezpečuje zisťovanie poštu stravníkov a pitný režim.
    Dbá na dostatočný prísun surovej zeleniny a ovocia. Zodpovedá za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania. Dbá sa dodržiavanie prevádzkového poriadku školskej jedálne, osobnú a prevádzkovú hygienu v školskom stravovacom zariadení a bezpečnosť prevádzky.
    Podlieha riaditeľovi MŠ.
    Zabezpečenie energetickej, biologickej a zmyslovej hodnoty podávaných pokrmov, ako aj dodržiavanie hygienických pokynov v jednotke školského stravovania, rieši prevádzkový poriadok školskej jedálne.
    Úhrada stravy prebieha bezhotovostným platobným stykom.
    Udržuje pripravené pokrmy v primeranej teploty, ktorá im prináleží v čase výdaja stravy.
    Časový harmonogram je dohodnutý vždy na začiatku školského roka.
    Dozor v jedálni vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania a používaniu kompletného príboru.

    a) Zásobovanie pitnou vodou

    Zariadenie je zásobované pitnou vodou z obecného vodovodu.

    b) Pobyt vonku

    Počas pobytu vonku sú pedagogickí zamestnanci povinní zabezpečiť žiakom plnohodnotnú organizovanú činnosť a to počas vyučovania aj činnosti ŠK. Venujú im zvýšenú pozornosť, dodržiavajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľa školy.
    Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 24 žiakov. Pri vyššom počte žiakov, alebo organizovaných činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšenú bezpečnosť (sánkovanie, plávanie) zabezpečí riaditeľ ďalšieho zamestnanca.

    c) Zabezpečenie hygieny a čistoty

    Pri starostlivosti o zdravie, prevádzkovú hygienu a bezpečnosť žiakov sa zamestnanci ZŠ riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Režim a spôsob upratovania je uvedený v prílohe.

    Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch ZŠ a ochranu zdravia žiakov zodpovedajú pedagogickí zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.
Zamestnanci sú povinní pracovať v pracovných odevoch poskytnutých zamestnávateľom.
    Pred vstupom na pracovisko musí mať zamestnanec čistý pracovný odev, vhodnú pracovnú obuv. Pracie a čistenie pracovného odevu si zabezpečuje zamestnanec sám.

    d) Spôsob likvidácie odpadu

    Podľa § 13b ods. 4 Z. z. či. 514/2001 umiestenie, riešenie a udržiavanie stanovíšť zberných nádob sú zabezpečené tak, aby nemali negatívny dopad na životné prostredie, boli ľahko udržiavateľné a chránené pred poveternostnými vplyvmi.
    Odstraňovanie tekutého odpadu je do kanalizácie.
    Pevný odpad neorganického pôvodu je uskladňovaný v kontajneroch do odvozu organizáciu, s ktorou má zriaďovateľ zmluvu, s frekvenciu 1 x za mesiac.
       O zabezpečovanie čistoty exteriérov, estetický vzhľad dvora sa starajú všetci zamestnanci. Kosenie školského dvora zabezpečuje OcÚ.
    Zamedzenie prístupu zvierat do školského areálu je zabezpečené odplotením a uzatváraním brány počas vyučovania a po skončení prevádzky ZŠ. Spĺňanie hygienických požiadaviek na doskočisku zabezpečuj školníčka.

 

     7. Pokyny pre návštevníkov 

 

 

V budove základnej školy je bez sprievodu zamestnanca ZŠ  zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.
 Každý zamestnanec, ktorý má návštevu, je povinný ju odprevadiť a uzamknúť za ňou dvere.
Rodičia sa pohybujú po chodbách, nevstupujú do tried.

     8. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií

 

Podľa zákona č. 58/2001, ktorý sa dopĺňa zákonom č. 330/1996 Z. z. o BOZP a podľa náplne previerok listu č. 2000/00103-3 zo dňa 20. 05. 2000 a 04. 09. 2000 je potrebné:

 • vykonať najmenej raz za rok pravidelnú previerku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na všetkých pracoviskách a zariadeniach za účasti zástupcu zamestnancov, ktorí sa na tejto previerke bude aj organizačne podieľať. O previerke vyhotoviť zápis s prijatím opatrením.
 • sledovať technickú úroveň a vybavenie priestorov budov, skladov a komunikácií, vody a kanalizácie, strojov, prístrojov a elektrických zariadení priebežne a nahlasovať poruchy písomne do zošita na nástenke.
 • Zabezpečenie hygieny a čistoty : zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane ,podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • vykonávať vstupné a periodické školenia zamestnancov z bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych predpisov.
 • na základe Nariadenia vlády SR č. 444/2001 Z. z. § 2 zabezpečiť používanie symbolov a signálov na zaistenie BOZP a o nebezpečenstvách informovať všetkých zamestnancov.
 • podľa prílohy traumatologického plánu dodržiavať poplachové smernice pri úraze (doplnenie lekárničiek, osveta pri poskytovaní prvej pomoci, zabezpečenie rýchlej lekárskej pomoci, prípadnej evakuácie).
 • spracovať osobitný náčrt umiestnenia lekárničky a prostriedkov prvej pomoci so zoznamom poverených osôb, ktorým bolo zariadenie zverené.
 • Dodržiavať predpisy PO (o skladovaní horľavých látok a manipulácie s nimi, označenie pracovísk a priestorov... ) a zabezpečiť funkčnosť požiarno-technických zariadení a požiarnych vodovodov ( z preventívnej prehliadky vyhotoviť záznam do požiarnej knihy s uvedením zistených nedostatkov a spôsobe ich odstránenia, termínom...).
 • Poznať a dodržiavať požiarny štatút školy a požiarne smernice z vnútorného poriadku ZŠ.
 • Viditeľne vyvesiť zoznam telefónnych čísel najdôležitejších inštitúcii pre ZŠ tiesňových volaní v prípade mimoriadnych situácii (viď bod 10)

Zápisy sú súčasťou evidencie základnej školy.

     9. Predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení

 

Povinnosťou zamestnancov školy je:

 • dodržiavať osobnú hygienu a hlásiť svojmu ošetrujúcemu lekárovi každú zmenu zdravotného stavu, ktorá by mohla mať za následok infekciu,
 • v stravovacích priestoroch – viď prevádzkový poriadok školskej stravovne.

Základnú školu môže navštevovať žiak, ktorý je zdravotne spôsobilý, neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, nemá nariadenú karanténu, a pod. Ak žiak prejaví príznaky ochorenia počas dňa, zabezpečí učiteľka jeho izoláciu od ostatných žiakov, so zabezpečením dohľadu a bez meškania informuje riaditeľku a rodiča, prípadne zákonného zástupcu.


Plán opatrení pre prípad výskytu chrípky a iných prenosných ochorení

Ak počet neprítomných žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí z celkového počtu žiakov

10 % - riaditeľ vykoná nasledovné opatrenia: Zabezpečí častejšie nárazové vetranie. Najmenej raz do týždňa sa bude vykonávať dezinfekcia podláh. Zabezpečí izoláciu dieťaťa od ostatných žiakov v prípade podozrenia na chrípkové ochorenie a bezodkladne informuje zákonného zástupcu žiaka. Zabezpečí zvýšenú kontrolu hygienických predpisov týkajúcich sa školského stravovania ,najmä so zameraním na osobnú hygienu žiakov. Zameria sa na dodržiavanie pitného režimu detí a odporučí im zvýšenú konzumáciu ovocia a zeleniny.

15 % - riaditeľ sa zdrží organizovania školských výletov, plaveckých výcvikov a ostatných hromadných podujatí ( karneval, divadlo, blší trh a pod.).

20 %  - riaditeľ oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.  

 Preruší výchovno – vzdelávací proces, ak prekročí počet neprítomných 30 %.

Infekčné ochorenia u žiakov – vírusové hepatitídy ( žltačka typu A,B ,C ) :  Akceptovanie rozhodnutia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o nariadení opatrení na predchádzanie šírenia prenosných ochorení ako sú : - zákaz zhromažďovania a spoločenských aktivít žiakov

-       Zníženie telesnej aktivity

-       Atď......

Činnosť riaditeľa školy v rámci preventívnych opatrení alebo pri výskyte pedikulózy

Opatrenia :

-       Na začiatku školského roka informovať a poučiť pedagógov o pedikulóze a ich povinnostiach:

-       Povinnosti pedagóga: - pri zistení pedikulózy u žiaka ,okamžite ohlásiť túto skutočnosť riaditeľke školy a rodičom.

-       Pristupovať citlivo k tejto problematike, tak ,aby nedošlo k psychickej traume u žiaka (výsmech detí) a vyvolaniu negatívneho postoja rodičov

-       Informovanie rodičov pomocou letáka a iných dostupných možností.

-       V prípade výskytu pedikulózy zabezpečiť informovanie rodičov všetkých detí v triede, aby vykonávali preventívne kontrolu vlasov svojich detí.

-       Poveriť pedagogických zamestnancov na zavedenie a vykonávanie ranného filtra v školskom zariadení.

-       Zabezpečiť včasnú dezinfekciu vlasov rodičmi.

-       Zabezpečiť, aby dezinfekcia bola vykonaná v celom zasiahnutom kolektíve.

-       Viesť agendu o vykonávaných opatreniach.

10. Tiesňové telefónne čísla pre prípad mimoriadnych situácií, ako aj zoznam najdôležitejších inštitúcii

 

 

Hasičská záchranná služba

150

Záchranná zdravotnícka služba

155

Polícia

158

Mestská polícia

159

Pohotovostná lekárska služba

112

Elektrárne – ohlasovňa porúch

0850 123 555

Pohotovostná plynárenská služba

0850 111 727

Nemocnica s poliklinikou

034/6644751

 

 

Obec Petrova Ves

034/6620141,6621451

 

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
jún / 2024

Fotoalbum