Choď na obsah Choď na menu

Prevádzkový poriadok 1. časť

Prevádzkový poriadok našej školy

 

Základná škola Petrova Ves 90

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

OBSAH:

1.     Názov prevádzkovateľa zariadenia, jeho sídlo a právna forma

2.     Miesto, názov zariadenia a mená zodpovedných osôb, právna forma

3.     Umiestnenie

4.     Veľkosť zariadenia

5.     Konkrétna organizácia prevádzky zariadenia, vrátane zabezpečenia čistoty a údržba jednotlivých priestorov, spôsob likvidácie odpadov, spôsob zamedzenia prístupu zvierat na pieskovisko a rekreačné plochy pre žiakov

6.     Pokyny pre zamestnancov, vrátane povinnosti zabezpečenia trvalého dozoru

7.     Pokyny pre návštevníkov

8.     Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií

9.        Predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení

10.     Tiesňové telefónne čísla pre prípad mimoriadnych situácií, ako aj zoznam najdôležitejších inštitúcii

Príloha:

Harmonogram upratovačských prác

     1. Názov prevádzkovateľa zariadenia, jeho sídlo a právna forma

 

 

Zriaďovateľ: Obec Petrova Ves
Právna forma: verejná správa
IČO: 00309770

 

     2. Miesto, názov zariadenia a mená zodpovedných osôb, právna forma

 

 

Zariadenie: Základná škola Petrova Ves 90
Zodpovedný: riaditeľ školy

Právna forma : zariadenie bez právnej subjektivity

     3. Umiestnenie

 

  • Typ objektu: účelový samostatný objekt postavený v roku 1949
  • Druh použitého stavebného materiálu: tehla a kváder
  • Vykurovanie: z vlastnej kotolne zemným plynom
  • Spôsob odstraňovania tuhých a tekutých: kanalizácia

    

 4. Veľkosť zariadenia

 

  • stanovená kapacita zariadenia: 70 žiakov

         Členenie zariadenia:

počet tried   5 tried,z toho 2 triedy sú na prízemí a 3 podkrovné  triedy sú na poschodí

 Jedna  trieda  na prízemí má dostatočne veľké 3 dvojdielne  plastové  okná ,ktoré sú vybavené žalúziami. osvetlenie: 12 veľkých  žiarivkových svietidiel,1 umývadlo, podlahy z PVC, veľká keramická tabuľa a 1 interaktívna tabuľa , počítač,nábytok pre žiakov je veku vyhovujúci.

                        Druhá trieda  je tiež na prízemí,3 plastové okná ,ktoré sú vybavené žalúziami a mrežami, 6 veľkých žiarivkových svietidiel,2 magnetické tabule,nábytok je pre deti vyhovujúci,1 interaktívna tabuľa

                       Tri  podkrovné triedy : Jedna trieda vedľa riaditeľne má 6 strešných okien, na každej strane po 3,vybavené roletami a ventiláciou,má 8veľkých  žiarivkových svietidiel,podlaha je z PVC,1 u mývadlo,veľká keramická tabuľa,1 počítač,nábytok pre žiakov veku a veľkosti primeraný a vyhovujúci,druhá podkrovná trieda je väčšia,vybavenie je to isté ako v prvej triede,ale má o 1 plastové okno viac.3. trieda je odborná učebňa a zriadili sme ju takým spôsobom,že sme rozdelili zborovňu na dve časti. Nachádza sa v nej 15 počítačov a 15 monitorov.

                      Dreváreň : bez obloka,podlaha :betón

                       Kotolňa: 2 plynové kotly,2 expanzné nádoby, vetranie zabezpečené vetrákom,1 žiarovkové svetlo,betónová podlaha

                      Riaditeľňa : 2 strešné okná vybavené roletami,podlaha z PVC pokrytá kobercom,2 veľké žiarivkové svietidlá ,nábytok,počítač,kopírka,telefón ,umývadlo,nábytok,školský rozhlas

                     Zborovňa: 5 veľkých žiarivkových svietidiel,3 strešné okná vybavené roletami,1 umývadlo,varná kanvica,počítače,nábytok,podlaha z PVC

                      Hlavné schodisko je kovové s dreveným obkladom,vedľajšie schodisko je z dlažby

                     Telocvičňa je na prízemí,má 3 dvojdielne plastové okná,12 žiarivkových svietidiel,podlaha je z PVC,pri telocvični sa nachádza kabinet s telocvičným náradím.

                      Zariadenia na osobnú hygienu:  sa členia na WC pre učiteľov – 1 WC ,1 umývadlo,1 sprcha, WC pre dievčatá – 2 WC a 1 umývadlo,  WC pre chlapcov 2 WC,2 pisoáre,2 umývadlá

 

     5. Konkrétna organizácia prevádzky zariadenia, vrátane zabezpečenia čistoty a údržba jednotlivých priestorov, spôsob likvidácie odpadov, spôsob zamedzenia prístupu zvierat na pieskovisko a rekreačné plochy pre žiakov

 

I. všeobecné povinnosti pedagogických pracovníkov

    1. Pedagogický pracovník (ďalej pedagóg)

a.     je povinný byť v škole v čase určenom jeho rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov, v čase konania MZ,  triednych aktívov RZ, v čase určenom na pohotovosť a na prechodné zastupovanie iného učiteľa,

b.     prichádza na vyučovanie 15 minút pred začiatkom vyučovania (výchovnej činnosti) a 15 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny, ak nezačína 1. vyučovacou hodinou.

Vo zborovni sa podpíše do knihy dochádzky. Oneskorený príchod musí ospravedlniť riaditeľke školy. Ak pre vážnu príčinu nemôže prísť do zamestnania, oznámi to telefonicky alebo osobne do 7.00 hod. vedeniu školy.

c.     po príchode do školy sa pripraví na vyučovanie (vých. činnosť), prečíta si oznamy v riaditeľni, mesačný plán práce a zúčastňuje sa na jeho realizácii,

 

d.     skôr ako začne vyučovať, prekontroluje, či učebňa vyhovuje na vyučovanie (čistota, teplo, svetlo, poriadok).

    2. Počas vyučovania pedagóg dbá

a.     aby sa zachovávali pravidlá bezpečnosti a hygieny,

b.     aby sa nepoškodzoval školský majetok,

c.     po skončení 2. a 4. vyučovacej hodiny príslušný učiteľ zabezpečí, aby týždenníci otvorili okná (aby všetci žiaci opustili triedu a vyprevadí žiakov na veľkú prestávku, ak je nepriaznivé počasie žiaci sú na chodbe alebo v triede),

d.     po skončení poslednej vyučovacej hodiny (vých. činnosti) pedagóg dbá:

·         aby žiaci v tichosti uložili svoje veci, zoradili stoly, vyčistili svoje miesta od papierov a nečistoty,

·         aby týždenníci skontrolovali čistotu, zatvorenie okien, uzatvorili vodovodné kohútiky, zotreli tabuľu,

·         aby sa žiaci v šatni prezuli, obliekli a nenechali nečistotu a neporiadok

·         aby upravení opustili školskú budovu,

·         aby triednu knihu uložil na vyhradenom mieste v riaditeľni.

e.     Triedne knihy, záznamy o práci v krúžkovej činnosti a prehľady výchovno-vzdelávacej činnosti sú pedagógovia povinní odkladať na vyhradené miesto v riaditeľni školy. Do triednej knihy učiteľ osobne a zreteľne zapisuje prebratú látku (aj keď supluje), ktorej názov korešponduje s časovo tematickým plánom a chýbajúcich žiakov (na každej vyučovacej hodine). Pravidelne zapisuje známky do klasifikačného hárku,

f.      každý pedagóg je povinný dbať, aby žiaci dodržiavali školský poriadok,

g.     ak sa pedagóg so žiakmi vzďaľuje z areálu školy vo vyučovacom čase, oznámi to riaditeľke školy a urobí písomný záznam o opustení areálu školy. V prípade predpokladaného neskoršieho príchodu upozorní vedúci ŠJ. Ak odchádza so žiakmi na dlhšiu dobu, vyplní aj tlačivo „Hromadná akcia“. Tlačivo musí vyplniť 3 dni pred akciou a dať podpísať riaditeľovi školy,

h.     pedagóg nesmie využívať žiakov na súkromné nákupy a vybavovanie súkromných vecí,

i.      fajčiť môžu pedagógovia len vo vyhradenom priestore školy. Piť alkoholické nápoje v školských priestoroch je zakázané,

j.      počas vyučovacej hodiny, výchovnej činnosti, mimoškolskej akcie i cez prestávku nesmú žiaci zostať bez pedagogického dozoru,

k.     ak žiada učiteľ dovolenku, predloží riaditeľovi školy dovolenkový lístok na schválenie minimálne tri dni vopred,

l.      okrem toho je pedagóg na základe pracovného poriadku povinný:

·         zúčastňovať sa v plnom rozsahu porád zvolaných vedením školy,

·         vykonávať funkcie a administratívne práce súvisiace s vyučovacím procesom,

·         pridelené riaditeľom školy,

·         dodržiavať vnútroorganizačné predpisy,

·         vykonávať pedagogický dozor a zastupovanie za neprítomných kolegov podľa zadelenia,

·         dodržiavať pedagogické normy v oblasti pochvál a trestov,

·         nedopustiť, aby rodičia narušovali plynulý chod vyučovania. V prípade, nedorozumenia s návštevami zabezpečiť riešenie problému vedením školy.

m.   pred odchodom z pracoviska je pedagóg povinný sa oboznámiť so zadelením na zastupovanie neprítomných členov pedagogického zboru, úlohami na nasledujúci deň a zapísať zistené závady do „Zošita závad“.

    3. Povinnosti triednych učiteľov

a.     triedny učiteľ je zodpovedný za svoju triedu, je rozhodujúcim koordinujúcim činiteľom výchovno-vzdelávacej práce vo svojej triede,

b.     úzko spolupracuje so všetkými vyučujúcimi v triede, s triednym dôverníkom rodičovského združenia, s výchovným poradcom, vychovávateľmi školského klubu a maximálne využíva ich pomoc,

c.     úzko spolupracuje s rodičmi svojich žiakov,

d.     denne kontroluje dochádzku žiakov a robí okamžité opatrenia na jej zlepšenie

·         ak žiak chýba na vyučovaní, triedny učiteľ musí do 24 hodín hodnoverne zistiť príčinu neprítomnosti žiaka,

·         ak triedny učiteľ zistí, že žiak bezdôvodne vymeškal vyučovanie (hoci len jednu hodinu), upozorní rodičov na ich povinnosť posielať dieťa do školy a kontrolovať, či dieťa bolo v škole,

·         ak sa bezdôvodne opakuje absencia, pošle triedny učiteľ prostredníctvom riaditeľky školy upozornenie na nedbalú dochádzku,

·         ak všetky tieto opatrenia boli bezvýsledné, navrhne triedny učiteľ riaditeľovi školy podať na rodiča oznámenie (odbor soc. vecí OÚ Skalica – kurátor). Ak triedny učiteľ neurobí tieto opatrenia, je osobne zodpovedný za dochádzku žiaka.

e.     ak žiak ochorel na nákazlivú chorobu alebo je pripútaný na lôžko a môže doma pracovať, triedny učiteľ zariadi, aby sa takémuto žiakovi doručovali domáce úlohy, za dodržania hygienických zásad,

f.      po príchode do školy odovzdá žiak triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané rodičmi, v odôvodnených prípadoch potvrdenie lekára,

g.     triedny učiteľ je ďalej povinný:

·         raz mesačne prekontrolovať všetky žiacke knižky,

·         na konci týždňa skontrolovať záznamy v triednej knihe, zabezpečiť ich doplnenie a uzatvoriť týždeň predpísaným spôsobom,

·         načas s vyučujúcim jednotlivých predmetov organizovať pomoc zaostávajúcim žiakom,

·         kontrolovať, či nie sú žiaci preťažení,

·         raz za mesiac uskutočniť triednickú hodinu v triede alebo mimo školy, využívať triednické hodiny na mravnú a etickú výchovu žiakov, ENV a VMaR,

·         robiť stručné záznamy o problémových žiakoch,

·         viesť triednu knihu, triedny výkaz a ostatné administratívne práce svojej triedy,

·         viesť evidenciu učebníc zapožičaných žiakom,

·         kontrolovať vedenie klasifikačného hárku,

·         spolupracovať s vychovávateľkou ŠK, vymieňať si navzájom poznatky, skúsenosti, vyvodzovať opatrenia, informovať sa o žiakoch.

h.     so svojou triedou sa zúčastňuje verejno-prospešnej práce a brigád,

i.      dozerá na zovňajšok žiakov a robí nápravné opatrenia,

j.      je hmotne zodpovedný za učebne a ich zariadenie,

k.     spolupracuje s triednym dôverníkom i výborom RZ. Triedne aktívy RZ využíva na zintenzívnenie spolupráce s rodičmi,

l.      zabezpečuje distribúciu učebníc a školských potrieb v triede.

    4. Povinnosti správcu kabinetu

a.     po prebratí kabinetu podpisuje dohodu o hmotnej zodpovednosti,

b.     zodpovedá v plnom rozsahu za inventár, dbá o jeho uskladnenie a šetrné zaobchádzanie,

c.     pri strate niektorej pomôcky okamžite upovedomí riaditeľa školy,

d.     každá pomôcka a vec, ktorá sa v inventári nachádza, musí mať zapísané inventárne číslo na prístupnom mieste,

e.     po dodaní nových vecí okamžite napíše nové inventárne číslo,

f.      na konci školského i kalendárneho roka urobí fyzickú inventarizáciu,

g.     podáva návrh na vyradenie predmetov ako i na doplnenie inventára,

h.     učebné pomôcky požičiava učiteľom podľa potreby a o vypožičaní vedie písomný záznam

i.      rešpektuje zákaz požičiavať inventár súkromným a cudzím osobám, ako aj odnášať inventár zo školskej budovy,

j.      v spolupráci s vedúcim metodického orgánu školy dbá, aby pomôcky a knihy boli neustále používané a nezostávali v kabinetoch nevyužité,

k.     udržiava v kabinete poriadok a čistotu,

l.      stará sa, aby pokazené pomôcky boli čo najskôr dané do opravy.

    5. Povinnosti správcu počítačovej triedy

a.     vypracuje bezpečnostné predpisy, ktoré musia byť umiestnené v učebni na viditeľnom mieste. S predpismi oboznámi každú triedu na prvej hodine,

b.     zodpovedá za inventár tejto učebne,

c.     dbá, aby učebne boli primerane upravené, kontroluje, či nie    poškodené elektrické zásuvky. Poškodené okamžite zahlási školníkovi,

d.     dbá, aby nástenky resp. iný dekoračný materiál v učebni vystihoval charakter učebne,

e.     dbá, aby po skončení vyučovania bola učebňa riadne uprataná a pomôcky uložené.

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
jún / 2024

Fotoalbum