Choď na obsah Choď na menu

Pracovný poriadok 1. časť

Základná škola Petrova Ves 90
Pracovný poriadok

pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy.

Základná škola v Petrovej Vsi  vydáva na základe § 84 zákona NR SR č.

311/2001 Z.z. – Zákonníka práce, § 11 zákona NR SR č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe, po

predchádzajúcom súhlase OBCE Petrova Ves tento pracovný

poriadok:
P r v á č a s ť
Čl. 1

R o z s a h p ô s o b n o s t i

1./ Účelom tohoto pracovného poriadku je v súlade so všeobecne záväznými právnymi

predpismi bližšie špecifikovať úpravu pracovných vzťahov pedagogických a ostatných

zamestnancov školy /ďalej len zamestnancov/ a zhrnúť najdôležitejšie ustanovenia

o pracovnoprávnych vzťahoch v podmienkach školy.

2./ Na pracovnoprávne vzťahy pedagogických a ostatných zamestnancov ZŠ v Petrovej Vsi ,         ( ďalej len zamestnancov) sa vzťahuje Zákonník práce, ak zákon o verejnej službe

neustanovuje inak.

3. / Verejná služba je vykonávanie práce vo veciach verejného záujmu zamestnancom, ktorý

je v pracovnom pomere k zamestnávateľovi.

4. / Pracovný poriadok je záväzný pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy, ktorí

sú v pracovnom pomere k zamestnávateľovi – OBCI Petrova Ves

 
Čl. 2

O p r á v n e n o s ť  k o n a ť  v  p r á c o v n o p r á v n y c h

v z ť a h o c h

1./ V pracovnoprávnych vzťahoch vystupuje zamestnávateľ vo svojom mene a má

zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

2

2./ V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnickou

osobou, štatutárny orgán. Namiesto neho môžu robiť právne úkony aj nimi poverení

zamestnanci.

3./ Iní zamestnanci zamestnávateľa sú ako orgány zamestnávateľa oprávnené robiť v mene

zamestnávateľa právne úkony vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými predpismi.

4./ Zamestnávateľ môže písomne poveriť ďalších svojich zamestnancov, aby robili určité

právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene. V písomnom poverení musí byť

uvedený rozsah oprávnení povereného zamestnanca.

D r u h á č a s ť
P r a c o v n ý  p o m e r
Čl. 3
V z n i k  p r a c o v n é h o  p o m e r u

1./ Zamestnancom zamestnávateľa sa podľa zákona o verejnej službe môže stať fyzická

osoba, ktorá:

a/ má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu

b/ je bezúhonná / predpoklad bezúhonnosti sa nevyžaduje, ak ide o zamestnancov s prevahou

fyzickej práce, uvedených v § 2 zákona o verejnej službe, bezúhonná fyzická osoba je osoba,

ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, bezúhonnosť sa preukazuje

výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace

c/ spĺňa kvalifikačné predpoklady

d/ má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis

e/ bola zvolená alebo vymenovaná, ak osobitný predpis voľbu alebo vymenovanie ustanovuje

ako predpoklad na vykonávanie verejnej služby

f/ zloží zákonom predpísaný sľub /nevyžaduje sa, ak ide o zamestnanca s prevahou fyzickej

práce/

O zložení sľubu zamestnávateľ vyhotoví záznam ktorý zamestnanec podpíše. Záznam bude

založený v osobnom spise zamestnanca.

g/ ak ide o vyučovanie náboženstva, aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej

cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

2./ Pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom /fyzickou osobou/ a zamestnávateľom

vznikla na základe pracovnej zmluvy, dohody o pracovnej činnosti, alebo dohody

o vykonávaní práce, ktoré sa ustanovujú písomne, inak sú neplatné

3./ Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne

určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené

zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je

uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý

písomne. Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na tri roky. Predĺžiť

alebo opätovne dohodnúť pracovný pomer na určitú dobu možno len v prípade zastupovania

zamestnancov v dôsledku pracovnej neschopnosti, dovolenky, materskej dovolenky, výkonu

verejnej funkcie, výkonu základnej služby, náhradnej služby, civilnej služby podľa

osobitného predpisu.

4. / Zamestnávateľ zabezpečí, aby sa zamestnanec pred uzavretím pracovnej zmluvy podrobil

vstupnej lekárskej prehliadke. Zabezpečí, aby zamestnanec vyplnil osobný dotazník

a predložil potvrdenie o dĺžke zamestnania a o zápočte dôb zamestnania od zamestnávateľa,

3

s ktorým bol predtým v pracovnom pomere, potvrdenie od príslušného úradu práce o dobe

vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie a doklady o vzdelaní.

5. / Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca s

právami a povinnosťami, ktoré mu z nej vyplynú, ako aj s pracovnými a platovými

podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať, zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej

osoby informácie o tehotenstve s výnimkou ak ide o prácu , ktorá je tehotným ženám

zakázaná, o rodinných pomeroch, o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti

a náboženskej príslušnosti, alebo ktorými by sa poškodila osobnosť uchádzača

6. / Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom

a zamestnancom a vzniká dňom, ktorý bol v pracovnej zmluve dohodnutý ako deň nástupu do

práce. Pracovná zmluva sa uzavrie najneskôr v deň nástupu do práce. Jedno vyhotovenie

písomnej pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. Ak zamestnanec

v dohodnutý deň nenastúpi do práce bez toho, že by mu v tom bránila prekážka v práci alebo

do týždňa neupovedomí zamestnávateľa o tejto prekážke, zamestnávateľ môže od pracovnej

zmluvy odstúpiť.

7. / Zamestnávateľ je povinný dohodnúť so zamestnancom v pracovnej zmluve: druh práce

/ pracovnú náplň /, na ktorú sa zamestnanec prijíma, miesto výkonu práce a deň nástupu do

práce. Zamestnávateľ v pracovnej zmluve okrem týchto náležitostí uvedie aj ďalšie pracovné

podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej

doby. Okrem toho možno v pracovnej zmluve dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú

účastníci záujem.

8. / V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú lehotu, ktorá je najviac tri mesiace.

skúšobnú lehotu nemožno predlžovať. Skúšobná lehota sa musí dohodnúť písomne, inak je

neplatná. Skúšobná lehota sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

9./ Zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami podľa osobitného predpisu / § 116 Občianskeho

zákonníka/ nemožno zaradiť tak, aby jeden podliehal pokladničnej kontrole alebo účtovnej

kontrole druhého.

10./ Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, je zamestnávateľ povinný prideľovať

zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu plat, utvárať

podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky

ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou. Zamestnanec je

povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v

určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

11./ Pri nástupe do práce je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s pracovným

poriadkom, s kolektívnou zmluvou a s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním

vykonávanú a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pri

výchove a vyučovaní, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať a z ustanoveniami

upravujúcimi zákaz diskriminácie.

12./ Zamestnávateľ je povinný predkladať príslušnému odborovému orgánu v lehotách s ním

dohodnutých správy o dohodnutých nových pracovných pomeroch.

13/ Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného

platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného

platu.

14/ Vedľajšiu činnosť možno vykonávať len v ďalšom pracovnom pomere alebo na základe

dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Čl. 4
4

V y m e n o v a n i e  a  o d v o l a n i e

1./ Pracovný pomer medzi školou a zamestnancom sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou

alebo vymenovaním. Vymenovaním sa pracovný pomer zakladá u vedúcich zamestnancov na

základe výsledku výberového konania . Pracovný pomer založený vymenovaním vzniká

dňom, ktorý bol určený na nástup do funkcie. Vymenovanie a odvolanie môže vykonať

výlučne štatutárny orgán. Vymenovaním a odvolaním nemožno poveriť inú osobu.

2./ Zamestnanca, ktorý bol do funkcie vymenovaný, možno z tejto funkcie odvolať.

Zamestnanec sa môže tejto funkcie aj vzdať. Odvolanie alebo vzdanie sa funkcie musí byť

písomné a doručené druhému účastníkovi, inak je neplatné. Výkon funkcie sa končí dňom

nasledujúcim po doručení odvolania alebo vzdania sa funkcie, ak nebol v odvolaní alebo

vzdaní sa funkcie uvedený neskorší deň.

3./ Odvolaním z funkcie ani vzdaním sa funkcie sa pracovný pomer nekončí. Zamestnávateľ

so zamestnancom dohodne jeho ďalšie pracovné zaradenie u zamestnávateľa na inú prácu

zodpovedajúcu jeho kvalifikácií, prípadne na inú pre neho vhodnú prácu. Ak zamestnávateľ

nemá pre zamestnanca takú prácu alebo zamestnanec ju odmietne, je daný výpovedný dôvod

podľa § 63 ods.2 písm. b) Zákonníka práce. Odstupné poskytované zamestnancom pri

organizačných zmenách patrí len v prípade rozviazania pracovného pomeru po odvolaní z

funkcie v súvislosti s jej zrušením v dôsledku organizačnej zmeny. Pre skončenie tohoto

pracovného pomeru platia inak ustanovenia o skončení pracovného pomeru dohodnutého

pracovnou zmluvou.

4./ Na zastupovanie odvolaného vedúceho zamestnanca možno vymenovať bez výberového

konania dočasného vedúceho zamestnanca len do vykonania výberového konania, a to najviac

na šesť mesiacov.

Čl. 5

Z m e n a  d o j e d n a n ý c h  p r a c o v n ý c h  p o d m i e n o k

1./ Dojednaný obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a

zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy

vyhotoviť písomne.

2./ Vykonávať práce iného druhu alebo v inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej

zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to v prípadoch ustanovených v odsekoch 2

a 4 § 55 Zákonníka práce.

3./ O preradení na inú prácu alebo pracovisko, žiada zamestnanec riaditeľa školy , ktorý mu

oznámi rozhodnutie zamestnávateľa.

4./ Práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamestnanca, musí zodpovedať zdravotnej

spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný prihliadať aj na to, aby táto

práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.

5./ Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú

prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať.

Čl. 6
5
S k o n č e n i e  p r a c o v n é h o  p o m e r u

1./ Pracovný pomer sa môže rozviazať:

a/ dohodou,

b/ výpoveďou,

c/ okamžitým skončením,

d/ skončením v skúšobnej lehote.

2./ Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby alebo

dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej lehote.

3./ Pracovný pomer cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, pokiaľ k jeho skončeniu už

nedošlo iným spôsobom, sa končí dňom, ktorým sa má skončiť jeho pobyt na území

Slovenskej republiky podľa vykonateľného rozhodnutia o odňatí povolenia na pobyt alebo

dňom, ktorým nadobudol právoplatnosť rozsudok ukladajúci týmto osobám trest vyhostenia z

územia Slovenskej republiky.

4./ Pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca.

5./ Postup, výpovedné doby pri skončení pracovných pomerov, zákaz výpovede, okamžité

skončenie pracovného pomeru, hromadné prepúšťanie a účasť odborových orgánov pri

rozväzovaní pracovného pomeru upravujú § 60 až 74 Zákonníka práce.

6./ Vydávanie pracovného posudku a dohodu o skončení pracovného pomeru upravuje § 75

Zákonníka práce.

Čl. 7

N á r o k y  z  n e p l a t n é h o  s k o n č e n i a  p r a c o v n é h o  p o m e r u

1./ Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď ( § 78 ZP) alebo ak s ním neplatne

skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej lehote a ak zamestnanec oznámil

zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí

a zamestnávateľ je povinný mu poskytnúť náhradu platu. Táto náhrada patrí zamestnancovi v

sume jeho funkčného platu odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom

zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo keď dôjde

k platnému skončeniu pracovného pomeru.

2 / Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada platu, presahuje

dvanásť mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť plat za čas

presahujúci dvanásť mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu platu zamestnancovi vôbec

nepriznať. Súd pri svojom rozhodovaní prihliadne najmä na to, či zamestnanec bol v tomto

čase zamestnaný u iného zamestnávateľa, akú prácu tam vykonával a aký zárobok dosiahol

alebo z akého dôvodu sa do práce nezapojil.

3./ Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne, a zamestnanec netrvá na tom, aby ho

zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí, ak sa so zamestnávateľom nedohodne písomne inak,

že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou, ak

a/ bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b/ bol pracovný pomer neplatne zrušený okamžite alebo v skúšobnej lehote dňom, keď sa mal

pracovný pomer skončiť. V týchto prípadoch má zamestnanec nárok na náhradu platu v sume

svojho funkčného platu za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

4./ Ak dal zamestnávateľ zamestnancovi neplatnú výpoveď (§ 79 ZP) alebo ak s ním neplatne

skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej lehote a ak zamestnanec

6

zamestnávateľovi oznámil, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný

pomer sa nekončí a zamestnávateľ je povinný mu poskytnúť náhradu platu.

5./ Ak skončil zamestnanec pracovný pomer neplatne a zamestnávateľ netrvá na tom, aby

zamestnanec u neho naďalej pracoval, platí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom písomne

nedohodne inak, že jeho pracovný pomer sa skončil dohodou, ak

a/ bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b/ bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej lehote dňom, keď mal

pracovný pomer skončiť.

6./ V prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku zamestnávateľ nemôže voči

zamestnancovi uplatňovať náhradu škody.

7./ Pri neplatnej dohode o skončení pracovného pomeru sa postupuje pri posudzovaní nároku

zamestnanca na náhradu ušlého platu obdobne ako pri neplatnej výpovedi danej

zamestnancovi zamestnávateľom. Zamestnávateľ nemôže uplatňovať nárok na náhradu škody

pre neplatnosť dohody.

8./ Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením

v skúšobnej lehote alebo dohodou môže zamestnanec ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde

najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Čl. 8
Porušenie pracovných povinností

Za menej závažné porušenie pracovných povinností sa považuje:

vulgárne vyjadrovanie sa pred zamestnancami a žiakmi
nevyužívanie pracovnej doby a predlžovanie prestávok
neskorý príchod na pracovisko
neodôvodnený predčasný odchod z pracoviska
nedokladovanie súkromných nákupov (ŠJ)

vykonávanie inej činnosti, ktorá nesúvisí s pracovnými úlohami organizácie

Za závažné porušenie pracovných povinností sa považuje:

porušenie základných povinností vyplývajúcich zo Zákonníka práce alebo upravených

týmto pracovným poriadkom,

porušenie povinností v dôsledku, ktorých hrozí vznik závažnej ujmy na zdraví, majetku

alebo iných významných záujmov fyzických osôb a školy,

porušenie povinností, ktoré boli nadriadeným zamestnancom označené za významné alebo

osobitne dôležité.

bezdôvodné, neohlásené opustenie pracoviska
odmietnutie dychovej skúšky
nepoužívanie OOPP
nezdôvodnené zdržiavanie sa na pracovisku mimo prac. doby

neospravedlnená neúčasť na poradách, schôdzach, zasadnutiach MZ, PK

Za zvlášť hrubý spôsob porušenia pracovnej disciplíny sa považuje:

porušenie pracovných povinnosti svedčiace o hrubej nedbanlivosti k vlastným

povinnostiam a záujmom zamestnávateľa,

porušenie pracovných povinností, u ktorých možno už vopred predvídať spôsobenie

závažných dôsledkov spojené s ľahostajným postojom zamestnanca.

neospravedlnená absencia v práci trvajúca jeden a viac pracovných dní

7

rozkrádanie majetku školy včítane potravín, čistiacich prostriedkov a pod.

opakované požívanie alkoholických nápojov
zanedbávanie predpisov BOZP

Na každé preukázané porušenie pracovnej disciplíny musí byť zamestnanec písomne

upozornený. Písomné upozornenie vyhotovuje priamy nadriadený zamestnanec a podpisuje

riaditeľ školy. Upozornenie sa zakladá zamestnancovi do osobného spisu.

Za sústavné porušovanie pracovnej disciplíny sa považuje:

opakovaný výskyt nedostatku v pracovnej disciplíne,

nedostatok v pracovnej disciplíne, ktorý pretrváva napriek tomu, že zamestnanec bol na

nedostatok upozornený v dobe, od ktorej neuplynuli 3 mesiace.

Paragraf 63, odst. 1., písm e ZP

- pre sústavné menej závažné porušovanie prac. disciplíny, ak bol zamestnanec v dobe

posledných 6 mesiacov v súvislosti s porušením prac. disciplíny písomne upozornený na

možnosť výpovede, môže byť s ním rozviazaný pracovný pomer.

T r e t i a  č a s ť
Čl. 9
S p o l u p r á c a  s  o d b o r o v ý m i  o r g á n m i

1./ Zamestnávateľ je povinný sústavne utvárať podmienky na všestrannú činnosť príslušných

odborových orgánov. Prerokúvať s odborovým orgánom všetky záležitosti, týkajúce sa

dôležitých záujmov zamestnancov, predovšetkým pracovných, zdravotných, sociálnych a

kultúrnych, ktoré treba riešiť vo vzájomnej súčinnosti. Zamestnávateľ pritom prihliada na

stanoviská a návrhy príslušných odborových orgánov a oznamuje im, aké opatrenia boli

vykonané.

2./ Zamestnávateľ je povinný podávať príslušným odborovým orgánom požadované

vysvetlenie a doklady a postupovať po dohode s nimi vo všetkých prípadoch, v ktorých to

ustanovuje Zákonník práce alebo iné predpisy, umožniť im výkon ich kontrolnej právomoci

vzťahujúcej sa na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov.

3./ Na zabezpečenie sociálno-ekonomického rozvoja zamestnávateľa, oprávnených záujmov a

potrieb zamestnancov, na zlepšovanie pracovných, zdravotných, sociálnych a kultúrnych

podmienok zamestnancov, vrátane podmienok pre využívanie voľného času, uzatvára v mene

zamestnancov odborový orgán a v mene zamestnávateľa jej vedúci zamestnanec kolektívnu

zmluvu. Postup pri uzatváraní kolektívnych zmlúv ustanovuje zákon č. 2/1991 Zb. o

kolektívnom vyjednávaní.

Š t v r t á  č a s ť

8

P r a c o v n á  d i s c i p l í n a

Čl. 10
P o v i n o s t i  z a m e s t n á v a t e ľ a

Zamestnávateľ je povinný:

1./ Prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu a,

starať sa o utváranie a rozvíjanie pracovnoprávnych vzťahov v súlade so Zákonníkom práce a

s ostatnými právnymi predpismi, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a

dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, pracovnou

zmluvou, pracovným poriadkom, vnútornými predpismi a kolektívnou zmluvou,

2./ Vytvárať priaznivé pracovné podmienky a sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu

zdravia pri práci.

Čl. 11
P o v i n o s t i  z a m e s t n a n c o v

1./ Zamestnanec je povinný:

a/ konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri vykonávaní verejnej služby všetkého, čo by

mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania

b/ zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých s dozvedel pri vykonávaní verejnej

služby, a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám a to aj po

skončení pracovného pomeru,

c/ v súvislosti s vykonávaním verejnej služby neprijímať dary alebo iné výhody s výnimkou

darov alebo iných výhod poskytovaných zamestnávateľom,

d/ zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu verejného záujmu s osobnými záujmami

2/ Zamestnanci sú povinní podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať osobne práce podľa

pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase, dodržiavať pracovnú disciplínu, plniť všetky

povinnosti ustanovené zákonom o verejnej službe, Zákonníkom práce a konať v súlade so

zákonom predpísaným a zloženým sľubom podľa § 5ods.1

3./ Zamestnanci sú povinní najmä:

a/ pracovať svedomito a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností, plniť kvalitne,

hospodárne a včas pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi, upozorniť

bezprostredne nadriadeného, prípadne iného vedúceho, ak zistia, že uložený pokyn odporuje

právnym predpisom, prípadne upozorniť na iné prekážky, ktoré im bránia splniť uložený

pokyn alebo úlohu, dodržiavať zásady spolupráce s ostatnými zamestnancami,

b/ plne využívať pracovný čas a pracovné pomôcky na vykonávanie zverených prác, kvalitne,

hospodárne a včas plniť pracovné úlohy,

c/ sústavne zvyšovať svoju odbornú úroveň,

d/ dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, dodržiavať ostatné

predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, pokiaľ boli s nimi riadne oboznámení,

e/ udržiavať poriadok na svojom pracovisku a riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými

im zamestnávateľom, strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením stratou,

zničením a zneužitím a oznamovať bezprostredne nadriadenému vedúcemu nedostatky a

9

závady, ktoré by mohli viesť k jeho poškodeniu, podľa možnosti sa zúčastniť na ich

odstraňovaní a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,

f/ dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa § 148 Zákonníka práce, §14

zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ostatných

právnych predpisov,

g/ dodržiavať štátne tajomstvo a služobné tajomstvo, a to aj po skončení pracovného pomeru,

h/ oznamovať okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre zdravotné poistenie, nemocenské poistenie

a dôchodkové poistenie, daň zo závislej činnosti (výkon služby v ozbrojených silách a pod.) a

predložiť doklad o nariadenom výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy a oznamovať ďalšie

skutočnosti, rozhodujúce pre pracovný pomer.

Čl. 12

O s o b i t n é p o v i n o s t i

p e d a g o g i c k ý c h  z a m e s t n a n c o v

1./ Pedagogickí zamestnanci sú povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť

výchovno-vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedajú. V tomto smere najmä:

a/ zabezpečujú súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj žiakov,

b/ postupujú podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných

pokynov,

c/ plnia vyučovaciu povinnosť a povinnosť výchovnej práce v určenej miere a vykonávajú

činnosti súvisiace s vyučovaním a výchovnou činnosťou,

d/ zvyšujú úroveň svojej práce vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v organizovaných

formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

2/ , ak to vyžaduje potreba, sú

povinní zúčastniť sa počas prázdnin (zimných alebo jarných) sústredení alebo konzultácií a

pod.

e/ spolupracujú so zákonnými zástupcami žiakov a verejnosťou pri utváraní dobrých vzťahov

so školou.

2/ Pri starostlivosti o žiakov sú pedagogickí zamestnanci povinní najmä:

a/ podporovať rozvoj záujmovej činnosti žiakov vo výchove mimo vyučovania a podľa

svojich možnosti zúčastňovať sa na tejto činnosti,

b/ viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu

hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov,

ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri vyučovaní

predmetov, pri ktorých je zvýšené ohrozenie zdravia žiakov ( napr.

plaveckom výcviku, exkurziách a výletoch, na predmetoch pracovné vyučovanie,

, telesná výchova, práce na školskom pozemku , pri praktickom vyučovaní

a pod.),

c/ dodržiavať metodické postupy,

d/ v záujme jednotného výchovného pôsobenia na žiakov spolupracovať so zákonnými

zástupcami žiakov. Na požiadanie zákonných zástupcov informovať ich na triednych

schôdzach, prípadne na individuálne dohodnutej schôdzi o prospechu a správaní žiakov, a to

ústne alebo písomne,

e/ spolupracovať s ostatnými učiteľmi, zamestnancami základnej školy, s triednym učiteľom

a výchovným poradcom,

10

f/ viesť žiakov k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane školského

zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a zneužitím ( § 81

ods. 1, písm. d) ZP).

3/ Pedagogickí zamestnanci nesmú od žiakov žiadať, aby si obstarávali neschválené školské

pomôcky alebo materiál na výchovu, ktorý je veľmi nákladný alebo sú problémy s jeho

zakúpením

4/ Pedagogickí zamestnanci nie sú povinní viesť agendu, ktorá sa priamo netýka výchovnovzdelávacieho

procesu , napr. agendu spojenú so zberom odpadových hmôt a liečivých rastlín

s distribúciou tlače . Sú však povinní starať sa o hospodárne zaobchádzanie s učebnicami,

školskými potrebami a pomôckami pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

5/ Zamestnanci základnej školy sú povinní dodržiavať platné legislatívne predpisy, týkajúce

sa mlčanlivosti o zdravotnom stave žiaka 3) a hygienické predpisy, týkajúce sa výchovnovzdelávacieho

procesu.
Čl. 13

Povinnosti vedúcich zamestnancov

1/ Vedúci zamestnanci mimo povinnosti uvedených v č. 11 a 12 sú ďalej povinní najmä:

a/ riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov,

b/ oboznamovať podriadených zamestnancov s príslušnými organizačnými predpismi,

pracovno-právnymi predpismi, predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pri

výchove a vyučovaní a s predpismi o ochrane štátneho hospodárskeho a služobného

tajomstva, týkajúcimi sa ich činnosti a zabezpečovať ich dodržiavanie, ako aj dodržiavanie

príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na prácu nimi vykonávanú,

c/ utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

d/ hospodárne a účelne využívať im zverené hospodárske a finančné prostriedky,

zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku a oznamovať

príslušným štátnym orgánom podozrenie z trestnej činnosti zamestnancov spáchanej pri

výkone práce alebo v súvislosti s ním,

e/ zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych

predpisov, kolektívnych zmlúv, platových predpisov a pracovných zmlúv a v súlade s nimi

podľa vnútorných mzdových predpisov a kolektívnych zmlúv,

f/ hodnotiť vzťah zamestnancov k pracovnému kolektívu a k žiakom,

g/ utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na

uspokojovanie ich sociálnych potrieb,

h/ zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny viesť zamestnancov k

pracovnej disciplíne a oceňovať ich iniciatívu a pracovné úsilie, vyvodzovať dôsledky z

porušenia pracovných povinností,

ch/ zabezpečovať predpoklady na všestranný rozvoj iniciatívy zamestnancov, tvorivosti

pedagogických zamestnancov a zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z kolektívnej

zmluvy.

2/ Vedúci zamestnanci sú počas vykonávania svojej funkcie povinní deklarovať svoje

majetkové pomery do31.3.

11

b/ 31. marca každého kalendárneho roka počas výkonu funkcie.34/ Riaditeľ základnej školy v rámci povinností uvedených v odseku 1 plní ako vedúci

zamestnanec najmä tieto ďalšie úlohy:

a/ zodpovedá za pedagogickú úroveň, odbornú úroveň a výsledky práce základnej školy,

utvára podmienky pre prácu všetkých zamestnancov, stará sa o ďalšie pedagogické a odborné

vzdelávanie zamestnancov,

b/ rozhoduje o právach , právom chránených záujmoch alebo povinnostiach občanov v

prípadoch zverených im osobitným predpisom,

c/ ďalej rozhoduje najmä o :

ca/ vysielaní zamestnancov na pracovné cesty (§ 57 ZP),

cb/ hodnotení pracovných výsledkov jednotlivých pedagogických zamestnancov a

nepedagogických zamestnancov

cc/ určení nástupu dovolenky zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s

predchádzajúcim súhlasom príslušného odborového orgánu (§ 111 ZP),

cd/ nariaďovaní práce nadčas a vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne o

vhodnej úprave pracovného času ,

ce/ poskytovaní pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany

zamestnanca (§ 141 ZP),

cf/ zverovaní na písomné potvrdenie kabinetné zbierky zamestnancom /učiteľom -

správcom kabinetov) nástroje, osobné ochranné pracovné prostriedky, prípadne iné podobné

predmety ,

d/ zabezpečuje sústavné oboznamovanie vedúcich zamestnancov a všetkých ostatných

zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

pri práci a s novými poznatkami bezpečnostnej techniky, pravidelne overujú ich znalosti z

týchto predpisov a sústavne vyžadujú a kontrolujú ich dodržiavanie,

e/ zabezpečuje vypracovanie Projektu vzdelávania z oblasti BOZP,

f/ zabezpečuje vypracovanie Zoznamu o poskytovaní osobných ochranných pracovných

prostriedkov podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 377/1996 Z.

z. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov,

g/ pri vzniku pracovného úrazu, ktorý podlieha registrácii postupuje podľa vyhlášky SUBP a

SBU č. 111/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 483/1990 Zb., Zákonníka práce a ostatných

právnych predpisov,

h/ pri vzniku školského úrazu postupuje podľa pokynov MŠ SR č. 6000/1988-424 o

školských úrazoch a Metodického usmernenia č. 1138/1997-131 z 29.7.1997, Zákonníka

práce a nariadenia vlády, ktorým sa vykonáva a poistnej zmluvy č. 378008 o úrazovom

poistení školskej mládeže zo dňa 21.1.1993 uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva a vedy

SR a Slovenskou poisťovňou, generálne riaditeľstvo a.s.,

ch/ vytvára priaznivé podmienky pre prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a

pracovné podmienky na zvyšovanie kultúry práce a pracovného prostredia a stará sa o

pracovné a životné podmienky zamestnancov,

i/ kontroluje práce vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného

pomeru, schvaľuje odmenu za tieto práce a potvrdzuje vykonanie práce ,

j/ zabezpečuje uvádzanie začínajúcich pedagogických zamestnancov do pedagogickej praxe a

ich pracovnú adaptáciu, utvára učiteľom podmienky predovšetkým na vyučovanie predmetov

ich aprobácie,

k/ určuje so zreteľom na konkrétne podmienky základnej školy pracovnú náplň

zamestnancov,

l/ dbá o morálne oceňovanie práce podriadených zamestnancov ,

m/ zabezpečuje zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám

správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti (§ 152 ZP).

12

4/ Riaditeľ základnej školy popri základných povinnostiach určených v § 82 Zákonníka

práce:

a/ riadi základnú školu po pedagogickej , odbornej a administratívno-hospodárskej stránke,

ukladá úlohy pedagogickým zamestnancom a ostatným zamestnancom a vytvára pre nich

podmienky na odborný rast, stará sa o finančné zabezpečenie chodu základnej školy

b/ kontroluje činnosť všetkých zamestnancov a výsledky ich práce a na základe vlastného

pozorovania, predovšetkým prostredníctvom hospitačnej činnosti i na základe správ svojich

zástupcov, vykonáva rozbor výchovno-vzdelávacej práce jednotlivých zamestnancov,

prerokúva ho na príslušných poradách zamestnancov základnej školy a vyvodzuje z neho

závery pre ďalšiu činnosť,

c/ dbá na dodržiavanie hygienických predpisov, týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho

procesu, ako napr. oddychový deň v stredu, jeden kontrolný písomný prejav žiakov v jednom

dni, nezadávanie domácich úloh v čase prázdnin.

5/ Riaditeľ základnej školy sa pri plnení svojich úloh riadi platnými predpismi a príslušnými

pokynmi, za ich plnenie zodpovedá zriaďovateľovi. Robí vždy tak, aby bol vzorom všetkým

zamestnancom základnej školy.

6/ Popri uvedených povinnostiach v oblasti riadenia riaditeľ základnej školy plní základný

úväzok v rozsahu stanovenom osobitným predpisom 4).

 

 

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
máj / 2024

Fotoalbum