Choď na obsah Choď na menu

ISCED

Základná škola Petrova Ves 90
 
 

                      Školský vzdelávací program pre 1.stupeň ZŠ

 

Každému treba vzdelávať sa, aby žil každý ako človek, kto sa narodil ako človek.

                                                                                                                                                   J. A. Komenský

                                                                                            

 
Stupeň vzdelania                      ISCED 1
Dĺžka štúdia                             4 roky
Forma štúdia                           denná
Vyučovací jazyk                      slovenský
Druh školy                               štátna
Dátum schválenia                   28.8.2008
Miesto vydania                       ZŠ Petrova Ves 90
 

Petrova Ves 28.8.2008                                                Mgr.Lena Šteflíková

                                                                                                  riaditeľka
 

lenasteflikova@centrum.sk                                 tel.č. 034/6620103            0905665308

 
 

I.              Všeobecná charakteristika školy

 

Základná škola Petrova Ves 90 je málotriedna škola, ktorá v júli 2002 prešla do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy Obce Petrova Ves. Nachádza sa v strede obce v blízkosti Obce Petrova Ves, kostola Ducha Svätého, požiarnej zbrojnice, kultúrneho domu a MŠ Petrova Ves.

Škola vzdeláva a vychováva približne 45 žiakov. Žiaci sa vyučujú v 3 triedach. Priemerný počet žiakov v triede je15.Škola poskytuje základné vzdelanie rôznorodej skupine žiakov a nadaným žiakom dáva možnosť rozvíjať svoj talent v oblasti športu, prírodných vied, matematiky a literárnej  činnosti. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pristupujú učitelia individuálne. V popoludňajších hodinách majú žiaci možnosť realizácie v ŠKD, v ZUŠ (tanečný a hudobný odbor) alebo v množstve záujmových krúžkov.

 
 
             Personálne zabezpečenie

Vzhľadom na veľkosť školy a jej potreby je počet učiteľov -3 ,učiteľov NV -1,vychovávateľov -1. V škole vyučujú učitelia, ktorí sú aktívni a ambiciózni. Začínajúcich učiteľov nemáme. Priemerný vek pedagogických zamestnancov je 40. V škole pôsobí výchovný poradca , ktorý je zároveň aj koordinátor pre drogovú závislosť, environmentálnu výchovu a výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Svoj odborný a osobný rast prispôsobujú učitelia potrebám školy a zúčastňujú sa ďalšieho vzdelávania(doplňujúce štúdium cudzích jazykov, etickej výchovy, IKT, dopravnej výchovy, rôzne prednášky a semináre. O chod školy sa stará 1 správna zamestnankyňa ,ktorá je zároveň upratovačkou, školníčkou a kuričkou.

                      
        
               Organizácia prijímacieho konania
 

Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. Inak nemá škola na prijatie žiakov žiadne špecifické požiadavky.

 
 
 
       Dlhodobé projekty

ZŠ Petrova Ves 90 je zapojená do projektov: Zdravá škola- škola podporujúca zdravie, Infovek, ktorého cieľom je zvýšiť počítačovú gramotnosť našich žiakov.

 
 

       Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

Škola aktívne spolupracuje s rodičmi. Pri ZŠ Petrova Ves 90 pracuje školská rada a rodičovské združenie - rodičovská rada. Pravidelne sa stretávajú a podporujú bezproblémový chod školy. Školská rada sa schádza 4-krát,schôdze RZ sú organizované 3-krát za školský rok. Škola úzko spolupracuje s MŠ Petrova Ves, ZŠ Letničie, ZUŠ  Gbely, PPP Holíč a PPP Skalica. V rámci spolupráce s občanmi našej obce organizujú pedagogickí zamestnanci besedy s políciou SR, Roľníckym družstvom Petrova Ves, poštou – doručovateľkou, s poľovníkmi, včelármi, hasičmi a rybármi. Žiaci školy sa podieľajú na príprava kultúrnych programov na akcie organizované obecným úradom - napr. Úcta k starším, Deň matiek, Jasličková pobožnosť ap. Okrem toho učitelia a rodičia pôsobia ako vedúci záujmových krúžkov.

 
 

        Priestorové a materiálno – technické podmienky školy

Budova školy bola postavená v roku 1933 a v súčasnosti nevyhovuje počtu žiakov, ani ich potrebám. Počas prázdnin v roku 2006 bola postavená prístavba sociálneho zariadenia. V budove školy máme 2 triedy. Tretia trieda sa nachádza v budove MŠ a učebňa výpočtovej techniky je v budove obecného úradu. V jednej triede trávia poobede čas tie deti, ktoré sú v ŠKD, ktoré má 1 oddelenie s 25 deťmi. Stará sa o ne 1 vychovávateľka. V 2. triede sa poobede vyučuje AJ a tiež tanečný odbor ZUŠ. Telocvičňu zatiaľ nemáme. TV sa vyučuje v triede, na školskom dvore alebo na štadióne TJ.V škole je 1 kabinet pre učebné pomôcky. Vybavenie kabinetu je postačujúce, priebežne sa dopĺňa veľkým množstvom moderných učebných pomôcok, čo umožňuje tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Žiaci školy využívajú obecnú knižnicu na rozšírenie čitateľskej gramotnosti. Škola nemá školskú jedáleň, deti chodia obedovať do blízkej MŠ.

 
 
 
 
Škola ako životný priestor

Úprava a estetické prostredie tried a chodieb sa zlepšuje maľovaním tried a výmenou nábytku .Chodby krášlia kvety, obrazy a nástenky, ktoré sú priebežne aktualizované. Najväčší podiel na skrášlení tried a chodieb ma ŠKD.

 
 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Žiaci pravidelne dostávajú poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v triedach, v ŠKD a počítačovej učebni. Každoročne sa zamestnanci školy zúčastňujú školenia BOZP. Nedostatky zistené revíziou sa dôkladne odstraňujú.

V rámci ochrany zdravia a prevencie úrazov pedagogickí zamestnanci vykonávajú nad žiakmi nepretržitý dozor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.            Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 
 

Prioritou ZŠ Petrova Ves 90 je poskytnúť všetkým žiakom všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých predmetoch. Pripraviť žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť ,rýchlo a účinne riešiť problémy.

Hlavným cieľom školy je vychovávať žiakov v duchu humanizmu, tolerancie a ľudskosti. Pestovať v žiakoch národnú hrdosť ,znášanlivosť a odpor voči diskriminácii z rasových , národnostných a náboženských dôvodov. Viesť ich k ochrane zdravia a životného prostredia, prehlbovať ich environmentálne cítenie. Žiaci by mali dostať pevný základ v humanitných a prírodovedných predmetoch, získať všeobecný prehľad a popritom rozvíjať svoje špecifické záujmy v krúžkovej činnosti. V spolupráci s rodičmi vychovať zo žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Škola venuje náležitú pozornosť výchove k manželstvu a rodičovstvu. Poskytuje pomoc žiakom pri príprave na rodinný život. Učitelia žiakov motivujú, pripravujú a zapájajú do rôznych súťaží, pričom účasť v nich považujú za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiakom so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami vypracujeme individuálny vzdelávací program . Tento základ, ktorý im poskytuje naša škola, by mal poskytnúť sebavedomie a následný pocit sebarealizácie.

 
 
   Zameranie školy

Škola ctí tradície a rozvíja svoje silné stránky v záujme zvyšovania kvality vzdelávania a výchovy žiakov. Cieľom je vytvorenie priaznivej klímy pre všetkých žiakov a zamestnancov školy, kde má svoje miesto ľudskosť, tolerancia, ale tiež disciplína a poriadok. Prioritou je efektívnosť vzdelávania orientovaná na základné, aj

špecifické potreby žiakov.
 
 
 
 
 
Profil absolventa pre stupeň vzdelania ISCED 1

Absolvent 1.stupňa našej školy by mal získať ucelené poznatky ,poskytované v rámci jednotlivých predmetov. Mal by mať základné vedomosti o významných rodákoch a osobnostiach pôsobiacich v minulosti aj v súčasnosti v našom regióne.(M. Terézia, Jozefína Marečková, pseud. Puella Clasica, prof. Ľubomír Rehák).Absolvent by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť tolerantný, čestný, usilovný, svedomitý, samostatný, byť schopný vytvárať a udržiavať dobré medziľudské vzťahy, mať environmentálne cítenie a chápať potrebu ochrany zdravia a životného prostredia.

 
Pedagogické stratégie

Na vyučovacích hodinách využívame všetky dostupné prostriedky a formy s dôrazom na názornosť, efektívnosť a tvorivosť. Využívame IKT vo vyučovaní, skupinové vyučovanie, daltonské vyučovacie metódy. Nadaných žiakov motivujeme, pripravujeme a zapájame do súťaží: výtvarné ,literárne ,matematické a prírodovedné. K slabo prospievajúcim žiakom pristupujeme individuálne. Našim hlavným cieľom je rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu a schopnosť reálneho sebahodnotenia. Každoročne organizujeme plavecký kurz. Výuku  mnohých predmetov zefektívňujeme a spestrujeme exkurziami, prednáškami a besedami. Našim žiakom poskytujeme možnosť sebarealizácie v rôznych krúžkoch a záujmových útvaroch, v ktorých si môžu rozvíjať svoj talent a schopnosti. Ich činnosť je podporovaná vzdelávacími poukazmi. Pre  prevenciu drogových závislostí organizujeme prednášky a besedy. Prostredníctvom príkladu všetkých vyučujúcich poukazujeme na účelné využívanie voľného času.

 
 
Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Škola poskytuje vzdelávanie žiakom so zdravotným znevýhodnením. V spolupráci s rodičmi sa snaží vytvoriť pre nich podmienky, ktoré umožňujú integrovať ich do bežnej triedy. Vyučujúci aj žiaci tried ,do ktorých sú títo žiaci zaradení, sa im v čo najväčšej miere prispôsobujú, umožňujú a pomáhajú im zvládať obmedzenia spojené s ich zdravotným znevýhodnením. Podľa druhu znevýhodnenia je možná úprava školského nábytku, hygienických zariadení, úprava času obeda a prestávok, atď. Škola nemá bezbariérový prístup. Žiaci s vývinovými poruchami učenia na základe odporúčania psychológa majú zabezpečený individuálny prístup a v odôvodnených prípadoch sa učia podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Žiakov s mentálnym postihnutím podľa jeho stupňa postihu škola integruje do bežných tried, pričom má žiak zabezpečený individuálny vzdelávací program, alebo poskytuje možnosť vzdelávania v domácom prostredí.

Škola monitoruje žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v spolupráci s Obecným úradom Petrova Ves a snaží sa zabezpečiť dobrú spoluprácu s rodičmi.

K žiakom s nadaním vyučujúci uplatňujú individuálny prístup na hodinách, škola im umožňuje rozvíjať intelektové, umelecké a športové nadanie v rôznych krúžkoch. Krúžky vedú kvalifikovaní učitelia a rodičia. Títo žiaci sa zapájajú do rôznych súťaží.

 
Začlenenie prierezových tém

Poznatky o významných osobnostiach nášho regiónu sú zaradené v predmetoch: vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, náboženská výchova. Dopravná výchova v predmetoch: prírodoveda,slovenský jazyk a literatúra, matematika. VMaR   ,ENV sú v predmetoch : SJ, P, PV, Vl, M, VV, NV, plavecký výcvik- TV.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
 
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Preto sa dôraz kladie na slovné hodnotenie všetkých aktivít žiakov na vyučovacích hodinách. Žiaci 1. ročníka dostanú vysvedčenie iba so slovným hodnotením svojich výsledkov. Klasifikácia vzdelávacích výsledkov sa uplatňuje v 2.-4.ročníku.Klasifikujú sa predmety:

2.ročník : SJ ,M, P
3.ročník: 1.polrok: SJ,M        2.polrok: SJ,M.P.VL
4.ročník: SJ,M,P,VL
 

Klasifikácia sa vykonáva v súlade s metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu.

  
Vnútorný systém a hodnotenie zamestnancov

Kontrolná činnosť riaditeľa školy sa riadi podľa vypracovaného ročného plánu. Je základným predpokladom hodnotenia a následne odmeňovania zamestnancov. Hodnotenie a odmeňovania vychádza zo zásady absolútnej objektivity a nestrannosti tak, aby mal každý rovnakú šancu byť primerane odmenený za vykonanú prácu. Hodnotenie učiteľov formou odmien a osobných príplatkov je za:

prácu so žiakmi mimo vyučovania
dosiahnuté výsledky so žiakmi
prácu v metodických orgánoch
starostlivosť o pridelené priestory
reprezentáciu školy na verejnosti
spoluprácu školy s inými organizáciami
konkrétne úlohy určené riaditeľom školy
ďalšie vzdelávanie

Metódy vyhodnocovania týchto kritérií zahŕňajú pozorovanie, hospitácie ,rozhovor, sledovanie prospechu a pokroku žiakov vo výsledkoch, tvorbu učebných pomôcok, samotná príprava učiteľa na vyučovacie hodiny, sledovanie žiackych súťaží a mimoškolskej činnosti

Hodnotenie školy

Škola má záujem uplatňovať spätnú väzbu svojej činnosti vo vzťahu k zriaďovateľovi,ďalším nadriadeným orgánom,rodičom aj žiakom.

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 ciele,ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávavom programe,ich reálnosť a stupeň dôležitosti.

mieru napĺňania cieľov Štátneho vzdelávacieho programu

oblasti,v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti,v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení

 
Monitorujeme pravidelne
prostredie-klímu školy
spokojnosť s vedením školy a učiteľmi

priebeh vzdelávania-vyučovací proces – metódy a formy vyučovania

úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

výsledky vzdelávania
riadenie školy
 
Kritériom pre nás je:

spokojnosť žiakov ,rodičov,učiteľov

kvalita výsledkov

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

pohovory so žiakmi,rodičmi, zamestnancami školy

analýza úspešnosti žiakov na súťažiach

analýza úspešnosti prijatia žiakov do prímy do gymnázia

SWOT analýza

 
Schválila pedagogická rada dňa 28.8. 2008
 

 

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
jún / 2024

Fotoalbum