Choď na obsah Choď na menu
article preview

Pedikulóza

Pôvodca pedikulózy, voš detská (Pediculus capitis), je cudzopasník živiaci sa krvou hostiteľa, ktorý je schopný parazitovať iba na človeku. Žije vo vlasatej časti hlavy, ale aj v obočí, brade, vo fúzoch. Vši sú dokonale prispôsobené pre život vo vlasoch alebo chlpoch. Majú na nohách zvláštny pazúrik, ktorý môžu ohnúť proti chodidlu a pevne zovrieť vlas alebo chlp, po ktorom voš lezie . Samček dosahuje veľkosť 2 – 3 mm, samička 2,9 – 3,5 mm. Voš detská má ústne ústroje prispôsobené na bodanie a cicanie. Živí sa prúdiacou krvou, za prirodzených podmienok prijíma potravu každé 2 – 3 hodiny. Samičky kladú denne 3 – 4 vajíčka (hnidy) ku koreňom vlasov pevným, prakticky nerozpustným tmelom. Z vajíčok sa liahnu larvy (pri teplote 25 °C za 13 – 19 dní, pri teplote 30 °C za 7 – 14 dní). Vývoj vší z vajíčok cez larválne štádiá až k dospelému jedincovi trvá priemerne 20 dní, jeho dĺžka závisí od teploty (pri teplote 28 – 30 °C trvá vývoj 18 – 22 dní, pri 37 °C 14 – 15 dní). Vajíčka (hnidy) zostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele s rozmermi 0,8 x 0,3 mm, po vyliahnutí sú priesvitné. Na vrchole hnidy je viečko, ktorým vyliahnutá voš vylezie. Dospelé samičky žijú priemerne 3 týždne. Za život nakladú asi 100 – 140 vajíčok.

Keďže voš detská parazituje len na človeku, zdrojom nákazy je zavšivený človek. Od zavšiveného zdroja je možný prechod na nového hostiteľa od začiatku zavšivenia až do doby jeho likvidácie. Vši sa šíria hlavne pri priamom styku a zväčša v kolektívoch (rodina, predškolské a školské zariadenia, ubytovne), ale v menšej miere aj prostredníctvom rôznych predmetov (hrebene, kefy, čiapky, šály, osobná a posteľná bielizeň). Ak sa dostanú na golier odevu, môžu preliezať aj na šaty druhých osôb v spoločných skrinkách, šatniach.

Na pedikulózu upozorní silné svrbenie postihnutej časti hlavy a samotný nález vší, prípadne hníd. Voš hlavová sa vyskytuje len vo vlasoch, kde možno pozorovať lezúce dospelé jedince, ako aj hnidy. Záchyt vší sa zvýši pri prečesávaní vlasov pomocou hustého hrebeňa. Hnidy, ktoré vyzerajú ako drobné svetlé bodky, prilepujú vši na vlasy. Najskôr ich možno nájsť v spánkovej oblasti za ušami. Hnidy lipnú k vlasom veľmi pevne a nemožno ich ľahko odstrániť.

Zavšivenie je ochorenie zaradené do Medzinárodnej klasifikácie chorôb pod označením B85.

Prevencia pedikulózy predstavuje pomerne zložitý problém. Prameňom nákazy je vždy zavšivený človek. Vši sa vždy prenášajú kontaktom.

Jediným účinným opatrením, ako zamedziť prenášaniu vší, je denná kontrola vlasov detí a pri zistení zavšivenia okamžité a dôsledné ošetrenie vlasov dezinsekčným prostriedkom a jeho opakovanie. Toto opatrenie je účinné iba v prípade, ak sa umytie vlasov šampónom proti všiam uskutoční v rovnakom čase u všetkých postihnutých osôb, to znamená napríklad u všetkých žiakov danej triedy alebo školy vrátane zdravých žiakov a členov ich rodín.

Vyžaduje to však ochotu a trvalý zodpovedný prístup rodičov a ostatných členov rodiny k riešeniu tohto problému. Treba si uvedomiť, že opatrenia na likvidáciu zavšivenia sú záležitosťou osobnej hygieny, o ktorú musia dbať rodičia detí.

Zbaviť deti vší musia teda rodičia, nie škola alebo školské zariadenie!!!

Pri výskyte vší u detí a žiakov v zariadeniach pre deti a mládež (materské školy, základné a stredné školy a pod.) sa postupuje podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a podľa vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež (ďalej len „vyhláška č. 527/2007 Z. z.“). Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež upravuje § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. Pri výskyte vší u žiakov základnej školy sa postupuje podľa prevádzkového poriadku, ktorý je povinný vypracovať prevádzkovateľ a predložiť ho na schválenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva vrátane návrhu na jeho zmenu (§ 24 ods. 5 písm. f/zákona č. 355/2007 Z. z.). Náležitosti, ktoré musí prevádzkový poriadok obsahovať, upravuje § 10 vyhlášky č. 527/2007 Z. z.

Prevádzkovatelia škôl nemajú povinnosť zisťovať výskyt vší u žiakov, ale v prevádzkovom poriadku majú stanovený postup (vylúčenie žiaka z kolektívu a upozornenie rodiča, že žiak nesmie prísť zavšivený do školy a pod.), ktorý treba uplatniť, ak sa u žiaka prejaví prenosné parazitárne ochorenie (§ 10 ods. 1 písm. c/bod. č. 1 vyhlášky č. 527/2007 Z. z.).

 

Ak si nie ste istí, či má Vaše dieťa vši, môže Vám pomôcť prípravok Paranit - detekcia vší a hníd. https://www.youtube.com/watch?v=NuoT3FiLkIs

Prípravky na likvidovanie vší:

Paranit

LiQuido DUO FORTE

LiQuido RADICAL

VšiVen

Hedrin spray na vši

Elimax šampón

Predator parazit

Diffusil H forte

Pedicul Hermal

Puressentiel šampón Pouxdoux

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
jún / 2024

Fotoalbum