Choď na obsah Choď na menu
article preview

Organizácia obnovenia vyučovania v ZŠ Petrova Ves

Inštrukcie k nástupu do školy od 01.06.2020.

Organizácia obnovenia vyučovania v ZŠ Petrova Ves od 1.júna 2020

Riaditeľka ZŠ Petrova Ves Vám oznamuje, že vyučovanie v našej škole bude obnovené od 1.júna 2020.

S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –19 v základnej škole Vás žiadame, aby Vaše deti prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti.

Do školy môžu prichádzať iba žiaci zdraví, nesmú byť z rodiny v karanténe, či s príznakmi nejakého ochorenia.

Do školy chodia len prihlásené deti.

Vstup rodičom do budovy školy je zakázaný, počas dňa treba zvoniť pri hlavných dverách.

Škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny pedagogickým zamestnancom a iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy. V prípade teploty 37°C a viac nebude žiak vpustený do školy, o čom bude následne rodič telefonicky informovaný.

Rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

Žiak prichádza do školy s prekrytím nosa a tváre, v taške musí mať druhé náhradné rúško, pri vstupe si vydezinfikuje ruky.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, rodič ihneď informuje o tejto situácii príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

 

Pri prvom vstupe do školy musí žiak odovzdať pri vchode vyplnený a rodičom podpísaný dotazník/prehlásenie.

Príloha: Tlačivo o bezinfekčnosti – Word Vyhlásenie_jun_2020.docx

             Tlačivo o bezinfekčnosti –  PDF  Vyhlásenie_2020.pdf

V prípade, že si tlačivo nemáte možnosť vytlačiť, môžete si ho vyzdvihnúť počas úradných hodín na Obecnom úrade.

 

Vyučovanie začína:

pre 1. a 2. ročník o 7.45 hod. – žiaci môžu prichádzať do školy od 7.30 hod. do 7.45 hod. Nezgrupujú sa pred školou, rovno odchádzajú do triedy a pripravujú sa na vyučovanie. Vyučovanie im končí o 11.30 hod.

pre 3. a 4. ročník o 8.00 hod., žiaci môžu prichádzať do školy od 7.45 do 8.00 hod. Nezgrupujú sa pred školou, rovno odchádzajú do triedy a pripravujú sa na vyučovanie. Vyučovanie im končí o 12.00 hod.

Žiadam rodičov, aby deti dodržiavali stanovený čas príchodu do školy.

Vyučovací proces

Žiaci sa učia vo svojich triedach.

Žiak sa počas dňa nepohybuje voľne po chodbách školy (okrem návštevy WC), je v triede.

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interiérových a exteriérových priestoroch školy, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces.

Vyučovací proces bude prebiehať v triedach, prípadne v exteriéri.

Žiaci sa snažia o čo najmenší možný vzájomný fyzický kontakt.

Žiaci si prinesú písacie potreby, pomôcky na vyučovanie (učebnice, zošity, pracovné zošity).

 

Školský klub detí

Ranný školský klub začína o 7.00 hod. Navštevujú ho len prihlásení žiaci do ranného školského klubu.

Všetci prihlásení žiaci pokračujú po skončení vyučovania v ŠKD.

Z klubu môže dieťa vyzdvihnúť iba osoba žijúca v rovnakej domácnosti.

Prevádzka klubu je do 16.00 hod.

Čas v ŠKD bude trávený prevažne v triedach alebo v exteriéri školy. Z dôvodu, že rodič nemôže vstupovať do budovy školy, pri preberaní dieťaťa zazvoní na zvonček pri hlavných dverách a počká na dieťa.

Na obed sú automaticky prihlásení žiaci, ktorí to nahlásili riaditeľke školy. V prípade, že žiaka potrebujete odhlásiť z obeda, treba to urobiť u vedúcej školskej jedálne v MŠ.

Stravovanie bude prebiehať v školskej jedálni za sprísnených hygienických opatrení.

Do školskej jedálne žiaci vstupujú s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, ktoré počas konzumácie obeda zložia.

Žiaci budú chodiť do jedálne v presne stanovených časoch.

 

Vážení rodičia, ďakujem za pochopenie a vzorné dodržiavanie všetkých epidemiologických opatrení.

                                                           Mgr. Ľubica Rozborilová, riaditeľka školy

 

 

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
máj / 2024

Fotoalbum