Choď na obsah Choď na menu
article preview

Dôležité informácie

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra bol školský semafor ku dňu 26.11. 2021 aktualizovaný.

Zrušila sa výnimka z povinnosti nosiť rúško. Každý žiak musí mať počas vyučovania prekryté horné dýchacie cesty.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) len so súhlasom riaditeľky.

V prípade otázok smerovaných na vedenie školy a ich zamestnancov využite dištančný spôsob komunikácie (mail, telefón).

Krúžková činnosť je dočasne pozastavená.

Rodič je povinný pri každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac dní (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (viď prílohy). Ak nemáte možnosť vyhlásenie vytlačiť, oslovte triednu učiteľku.

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 2 možnosti:

1. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,

2. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka ZŠ na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka/zamestnanca, zostáva v karanténe len tento žiak/zamestnanec. Trieda žiaka pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

Pokiaľ rodič pošle do školy žiaka, ktorý má byť v karanténe, dopúšťa sa priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý rieši regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt inej pozitívnej osoby), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu triednej učiteľke a všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý na jeho karanténu dohliada.

Osoby, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19 idú do domácej izolácie. Domáca izolácia trvá po dobu 10 dní od dátumu vykonania PCR testu s pozitívnym výsledkom alebo objavením sa prvých klinických príznakov, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u tejto osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia COVID-19. Osoby, ktoré boli označené ako úzke kontakty, idú do karantény (okrem výnimiek podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.

V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie miešania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.). Povinnosťou rodiča je aj bezodkladné nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

Prílohy:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Zoznam aktuálne platných právnych predpisov

 

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
január / 2022

Fotoalbum